Supply details for your fishing permit(s)! Lilla Hålsjön (Trollsjön) (220 kr/item)

 Bra att känna till
 • Fiske är tillåtet mellan klockan 06:00 och 22:00
 • Fiskekort skall bäras väl synligt och på anmodan visas upp tillsammans med legitimation.
 • Endast flug-/spinnfiske med ett (1) spö och en (1) krok är tillåtet.
 • Max 2 laxartade fiskar får fångas. Därefter skall fisket avslutas. Återutsättning av fångad fisk (sk. Catch & Release) är inte tillåtet. Det är dock tillåtet att köpa mer än ett dagskort.
 • All sorts mete är förbjudet. Plastkula, bombarda eller annat kastflöte får inte heller användas.
 • Naturliga agn såsom mask, räka, maggot och majs får inte användas och inte heller konstgjorda beten typ powerbait. Mäskning får ej ske.
 • Fiske efter Gräskarp får givetvis inte förekomma. Men skulle en av misstag krokas så ska den försiktigt krokas loss i vattnet.
 • Vid isfiske får naturliga och konstgjorda agn användas för pimpelfiske. Max ett (1) spö och en (1) krok är tillåtet. Isfiske med angeldon får EJ förekomma.
 • Båt, kanot, flytring eller vadarbyxor/stövlar får EJ användas.
 • Det finns flertalet bryggor i sjön att fiska ifrån.
  Var rädd om dig - bryggorna beträdes på eget ansvar!
  Visa hänsyn till andra fiskare genom att rotera mellan bryggorna. Gå EJ på den privata bryggan och marken.
 • Grillplats finns iordningsställd vid vindskyddet. Det är inte tillåtet att göra upp eld i naturen eller vid bryggorna.
 • Det är inte tillåtet att övernatta vid sjön. Camping finns vid Hjälmsjö strax utanför Örkelljunga.
 Day pass in Lilla Hålsjön (Trollsjön).
Maximum 2 salmonid fish per card.
Fishing between 06.00-22.00.
Allowed to redeem more than one card per day. C&R is not allowed.
Children up to the age of 11 fish for free on an adult fishing license and quota.
ID: 3868

Dagskort Lilla Hålsjön / Klippans Sport- & Fiskevårdsförening

Issued by Klippans Sport- & Fiskevårdsförening in cooperation with iFiske.se
Fishing permit #1:Validity: Valid the chosen day 06:00 to 22:00   
Price: 220 kr (SEK, Incl. VAT)
Select a start date:

 (Todays date: 31 May 2020)
Mobile phone number:
If you do not have a mobile phone, please supply your home number. 
First and last name:
Street adress:
ZIP:
Town:
Country:
Email
SMS notification?
 Rules and regulations & Terms & Conditions
The text on this page is machine translated. We can not guarantee that the translation from Swedish to English is 100% accurate. Please refer to the Swedish page for the correct, original version of the text.

Lilla Hålsjön (Trollsjön)

 • Fishing is allowed between 06:00 and 22:00
 • Fishing licenses must be clearly visible and displayed on request along with identification.
 • Only fly / spin fishing with one (1) rod and one (1) hook is allowed.
 • A maximum of 2 salmonid fish may be caught. Thereafter, fishing shall be terminated. The release of caught fish (so-called Catch & Release) is not allowed. However, it is allowed to buy more than one day pass.
 • Any type of meteor is prohibited. Plastic bullets, bombardments or other throwing floats must also not be used.
 • Natural bait such as worm, shrimp, maggot and corn must not be used, nor are artificial baits like powerbait. Mashing must not occur.
 • Fishing for pumpkin carp may of course not occur. But should one accidentally be hooked, it should be gently hooked into the water.
 • In ice fishing, natural and artificial bait may be used for pimple fishing. Maximum one (1) rod and one (1) hook are allowed. Ice fishing with angeldon must NOT occur.
 • Do not use a boat, canoe, float or waders / boots.
 • There are several jetties in the lake to fish from. Be scared of you - the jetties are under your own responsibility! Show consideration for other fishermen by rotating between the jetties. Do NOT walk on the private dock and ground.
 • Barbecue area is provided at the windshield. It is not allowed to set fire to nature or the jetties.
 • It is not allowed to spend the night at the lake. Camping is at Hjälmsjö just outside Örkelljunga.
 Your cart is empty.