Orsa Fiskevårdsområdesförening


http://ofvo.nu/regler/

Utgåva 2022
Information och bestämmelser gällande Orsa Fiskevårdsområde

Fiskevatten Fiskart Öppet för fiske/speciella regler Fångstbegränsning Min mått Max mått Fönsteruttag

Sjöar med naturbestånd

Tenningsjön/Stordammen Långsjön Öring Året runt. Endast handredskap. Fiske med betesfisk fångade i sjöarna tillåtet. Max 3 öringar/dygn 30 cm
Källsjön Öring Röding Året runt. Endast handredskap. Fiske med betesfisk fångad i Källsjön tillåtet. Max 1 öring/dygn Max 3 rödingar/dygn Öring 35 cm Röding 25cm
Hällsjön Öring Året runt. Endast handredskap. Fiske med betesfisk fångad i Hällsjön tillåtet. Max 3 öringar/dygn 30 cm
Laxsjön Öring Året runt. Endast handredskap. Fiske med betesfisk fångad i Laxsjön tillåtet. Max 2 öringar/dygn 35 cm
Gutmyrtjärnarna, Larslovatjärnarna, Sälgtjärn, Bultbodtjärn, Ättflogden, Vålasjön, Myggsjön, Nedertjärn, Övertjärn Kvarntjärn Öring Året runt. Endast handredskap. Max 6 öringar/dygn 25 cm
Övriga sjöar och tjärnar som ej namngivits ovan Öring I dessa vatten är fiske från alla former av flytetyg ej tillåtet. Fast krokfiske förbjudet. Max 6 öringar/dygn   25 cm
Sjöar och tjärnar under 5 hektar Gädda abborre Fiske tillåtet från flytring, ej båt och kanot x x

Put & Take (odlad fisk)Överträdelse av bestämmelserna kan medföra att en kontrollavgift (2000SEK) tas ut.

Fiskevatten Fiskart Öppet för fiske/speciella regler Fångstbegränsning
Ekentjärn, Djuptjärn, Skrattabborrtjärn Öring< Röding (Regnbåge) Året runt. Fiske från alla former av flytetyg ej tillåtet Endast handredskap. Fiske med fasta redskap ej tillåtet. Separat fiskekort säljes på ifiske.se Gäller även delägare fr. 2019. Max 3 laxfiskar/dag/ kort  
Rädsjön/Lintjärn Regnbåge Separat fiskekort säljes på ifiske.se. För Rädsjön finns även fiskekort på gästcenter Grönklitt Max 3 laxfiskar/dag/ kort

Stora sjöarna

Fiskevatten Fiskart Öppet för fiske/speciella regler Fångstbegränsning Min mått Max mått Fönsteruttag
Orsasjön Gädda Året runt. Endast ett handredskap gäller för icke delägare eller orts- bor. Större gädda än 80 cm skall returneras. x Max 80 cm
Orsasjön Öring Året runt. Endast ett handredskap gäller för icke delägare eller orts- bor. All vild öring (ej märkt) släpps tillbaka. (Fenklippt min 50 cm och brickmärkt öring får behållas) Max 1 öring/ dygn 50 cm
Skattungen Öring Året runt. Separat trollingkort för hela Skattungen Säljes på ifske.se Max 2 öring/dag 60 cm
Ämåsjön,Vässnijärvi, Draggen   Se information sid 3. x    

Strömmande vatten med naturbeståndÖverträdelse av bestämmelserna kan medföra att en kontrollavgift (2000SEK) tas ut.

 

Fiskevatten Fiskart Öppet för fiske/speciella regler Fångstbegränsning Min mått Max mått Fönsteruttag
Ore älv (forsarna) Harr Öring Harrfiske ej    tillåtet 1/4 – 31/5. Öringfiske
ej tillåtet 1/9 – 31/12. Fiske med agnad
krok ej tillåtet. Endast handredskap.
Fiske med fasta redskap ej tillåtet.
laxfiskar/dygn Harrfönsteruttag
25-32 cm
Öring 35 cm
Unnån inkl. Djupån Harr Öring Harrfiske ej tillåtet 1/4 – 31/5. Öringfiske ej tillåtet 1/9 – 31/12. Fiske med agnad krok ej tillåtet. Fiske uppströms Unntorpsbron ej tillåtet. Endast handredskap. Fiske med fasta redskap ej tillåtet Max 3
laxfiskar/dygn
Harr- Fönsteruttag 25-32 cm Öring 30 cm
Ämån Harr
Öring
Harrfiske ej tillåtet 1/4 – 31/5. Öringfiske
ej tillåtet 1/9 – 31/12. Fiske med agnad
krok ej tillåtet nedströms Storstupet.
Endast handredskap. Fiske med fasta
redskap ej tillåtet.
Max 6
laxfiskar/dygn
Harrfönsteruttag
25-32 cm
Öring 25 cm
Tenningån Öring Öringfiske ej tillåtet 1/9 – 31/12. Endast handredskap. Fiske med fasta redskap ej tillåtet. Fiske från Källsjövägen ned t.o.m. Stordammens rådande dämningsnivå ej tillåtet Max 6 öringar/dygn 25 cm
Enån Öring Öringfiske ej tillåtet 1/9 – 31/12. Endast handredskap. Fiske med fasta redskap ej tillåtet. Fiske nedströms
Slättbergsbadet ej tillåtet.
Max 3
öringar/dygn
30 cm
Lillån   I Lillån fiskar vuxen i barns sällskap utan löst fiskekort, d.v.s. gratis. Övriga vattendrag som ej namngivits ovan Öringfiske ej tillåtet 1/9 – 31/12. Endast handredskap. Fiske med fasta redskap ej tillåtet. Max 6 öringar/dygn 25 cm

 


Tillsyn

Fiskeförbud råder:

Bolsbäcken – Uppväxtlokal för Siljansöringen
Rädån – Fiskeförbud 300 meter utanför Rädåns mynning upp till gräns mot Mora/Våmhus FVOF. Enån Nedströms
slättbergsbadet. Uppväxtlokal för Siljansöringen
Granån inkl. En radie av 300 meter från åns utlopp i Skattungen
Källbäcken (Hällsjön)
Källsjöbäcken
Unnån Uppströms Unntorpsbron fiske ej tillåtet
Tenningån Från Källsjövägen ned t.o.m. Stordammens rådande dämningsnivå
Orsasjön - Fredad zon – de vegetationsrika områdena utanför Lindängets fågelskyddsområdet och vidare norr- ut
mot Prästholmen
Oreälven, nedströms resterna av Stackmoradammen och ned till järnvägsbron, är det ej tillåtet beträda höger (sett
i vattnets färdriktning) strand (på land).
Fiske med sax liksom alla former av ståndkroksfiske, dvs. alla obevakade krokfisken är förbjudna inom
fiskevårdsområdet, Fisk för avsalu är förbjudet (undantaget från detta är betesfisk).
Nätfiske i samtliga vattendrag är förbjudet (gäller även selområden)
Fiske i vattendrag tillåtet utom i avlysning vid kraftverk och dammar samt de fridlysta vattendragen.
Förbud mot utterfiske i rinnande vatten.
Harrfiskeförbud under tiden 1/4 - 31/5. Öringfiske i alla vattendrag förbjudet under tiden 1/9 - 31/12.
Att som privatperson flytta levande fisk mellan olika vatten är enligt lag strängt förbjudet.
Fiskeförbud från 2021-01-01 från Unnåbron nedströms till kraftverksdammen.Från kraftverket nedströms Hansjö
kraftverk och nedströms Unnåns kraftverk och nedströms från dammluckorna vid Bornbadet (Torrfåran) ned till
Sandhedsbron.Undantag för Boggviken tillåtet fiske från Sandhedsbron upp hela Boggviken.1/12-30/6.Kraftverket
Skattungbyn uppströms 300m och nedströms300m fiskeförbud permanent. Ändring av regler från den15/5-2022.

Överträdelse av bestämmelserna kan medföra att en kontrollavgift (2000SEK) tas ut.

Delägare och ortsbor

Nätfiske tillåtet i Orsasjön, Skattungsjön, Draggen, Ämåsjön samt Vässinjärvi. Max 6 st. nät av standardlängd är
tillåtet. För Delägare och ortsbor är mjärde, ryssja och lakstrut tillåtna fångstredskap, där reglerna inte säger annat.
Redskapen begränsas till max 6 st. De fasta redskapen, inklusive nät, skall vara tydligt utmärkta med godkända
flaggor eller med väl synliga flöten på vilka det tydligt skall framgå namn, adress och telefon. Fiske med fasta
redskap från is undantaget mörtstugor ej tillåtet inom Orsa FVOF.

Angeldon

Tillåtet för samtliga kategorier fiskare. Mängden angeldon/isfiskespön är begränsade till 12 st

Kräftfiske

Separat kräftfiskekort säljes på ifiske.se
Tillåtet från 2:a fredagen i Augusti till 4:e söndagen i September. minimått från pannspets till stjärtspets 10 cm Max
6 burar per fiskekort. Burarna ska vara märkta med namn och telefonnr.

Trolling

För hela Orsasjön samt Siljan gäller Siljansbygdens fiskevårdsförbunds trollingkort som finns att köpa på ifiske.se
För hela Skattungen gäller separat trollingkort som finns att köpa på ifiske.se.

Ungdom

Under 18 år behöver ej fiskekort (men regelverket skall givetvis
efterlevas)

Förtydligande

Fiske med agnad krok innefattar alla former av agn såsom betesfisk, mask och maggot inklusive moderna
”doftprodukter”. När fiske endast få ske med handredskap skall användningen begränsas till max ett redskap per
kort och person. Undantaget Orsasjön där 1993 års fiskelag definition av handredskap gäller för delägare och
ortsbor –”Med handredskap avses spö, pilk och liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och högst tio
krokar.”

Hänsyn

Vid fiske med betesfisk, där detta är tillåtet, undvik att använda fisk från annat vattensystem för att undvika
spridning av icke önskvärda arter och sjukdomar.
Respektera skyltningen inom fiskevårdsområdet. Sopor och skräp skall medtagas hem efter avslutat fiske.
Drilla inte fisk som skall returneras för länge för att undvika mjölksyrabildning.
När fisk som inte håller måttet har fångats, ta då inte upp fisken ur vattnet utan avlägsna fisken varsamt i vattnet.
Låt fisken få friskt vatten över gälarna (håll den mot strömmen eller rör den försiktigt fram och tillbaka). Merparten
av fiskevårdsområdets öring- och harrbestånd är naturreproducerande vilket är något som vi är stolta över.
Detta medför också att de är mycket värdefulla, men dessvärre är många av bestånden känsliga så överbeskatta
inte dessa – följ utfärdat regelverk.
Undvik omfattande maskmete i mindre vattendrag där detta fiske är tillåtet Bäckröding är fredlös och får fångas i
obegränsat antal. Abborr- gäddfiske uppmuntras.
Returnera omärkt (d.v.s. ”vild”) öring den är fredad (öring med fettfena är fridlyst och återutsätts. Märkt öring får
tas upp oavsett storlek. Max en fenklippt öring med minimått 50 cm får tas upp per dygn och fiskekort. Gäller även
trollingkort för Siljan,Orsasjön,insjön,ner till Gråda.

Överträdelse av bestämmelserna kan medföra att en kontrollavgift (2000SEK) tas ut.

Fiskekortspriser 2022

Kort Pris
Kräftfiskekort endast ortsbor dagkort/säsong (finns enbart att köpa på ifiske.se) 80/300 kr
Dygnskort (Fiske med handredskap, ett spö per kort) 130 kr
Veckokort (Fiske med handredskap, ett spö per kort) 300 kr
Årskort(Fiske med handredskap, ett spö per kort) 450 kr
Ortskort (Mantalsskrivna personer Samt ägare av fritidshus inom Orsa Kommun) 250 kr
Delägarkort (Finns hos Orsa outdoor samt ifiske.se) 200 kr
Lintjärn put & take (Max 3 st laxfiskar per dag/kort. Finns enbart att köpa på ifiske.se) 150 kr
Rädsjön put & take(Max 3 st laxfiskar per dag/kort. Finns att köpa på ifiske.se och gästcenter Grönklitt) 150 kr
Ekentjärn, Djuptjärn, Skrattabbortjärn (Max 3 st laxfiskar per dag/kort. Finns enbart att köpa på ifiske.se) 150 kr
Trollingkort hela Skattungen (finns enbart att köpa på ifiske.se) www.ifiske.se


Kortförsäljare:

www.ifiske.se
Orsa Fiskecenter
Orsa Grönklitt AB
Orsa Outdoor
Skattunge Handel (Tempo)
Circle K Orsa
Vild öring fettfenan är kvar (returnera) Märkt öring fettfenan bortklipptOrsa FVO kräftfiske


Regler för Kräftfiske 2021
Kräftfiske inom Orsa FVOF är tillåtet endast helger från 2:a Fredagen 13/8 i Augusti
till den 4:e Söndagen 26/9 i September.
Det är förbjudet att flytta kräftor från olika vatten det sprider smitta.
Betet i burarna skall vara från samma vatten där burarna läggs ut.
Max 6 st burar per kräftkort.Burarna skall vara märkta med namn och telefon nr.
Minimimått från pannspets till stjärtspets är 10 cm.
Kräftkortet säljes enbart till Delägare (Fiskerättsbevis) och Ortsbor skriven i Orsa.
Delägare och Ortskort dagkort 80:- och säsongskort 300:-
Fiskekortet säljes enbart via ifiske.se Det går endast att köpa via internet ej sms.
Fiske tillåtet från Fredag kl. 00.01 Till Söndag kl. 23.59 enbart helger.
Fiskekortet gäller från den dag man köper kl 00.01-23.59
Vi vore tacksam om fiskerapporter ang kräftfisket.
OBS! Vid överträdelse mot fiskevårdsområdesföreningens
regler kan en kontrollavgift utkrävas enl lagen
(1981:533) om fiskevårdsområden.
Orsa FVOF

Orsafvof 2021Orsa FVO Lintjärn


Regler för put and Take i Lintjärn.
Endast dagkort gällande från tiden ni löser fram till kl 24.00.
Fiskekort löses endast via ifiske se skylt.
Fiske endast tillåtet från land med spö (handredskap)
Fiske från flytetyg (ex.vis båt, kanot, flotte flytring är förbjudet)
Endast ett spö per kort är tillåtet.
Pris 150:- Sek per kort för max 3 st ädelfiskar.
Annan fisk än ädelfisk räknas ej.
Fler kort får lösas.
Barn under 10 år fiskar tillsammans med målsman på målsmans kvot.
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Kontroller kommer att ske av tillsynsmän och fiskekort skall kunna
uppvisas i telefon eller utskrift samt legitimation.
Den fiskande skall själv förvissa sig om att uppställda regler följs.

Vid överträdelse mot fiskevårdsområdesföreningens

regler kan en kontrollavgift utkrävas enl lagen.

(1981:533) om fiskevårdsområden.

Kontrollavgift:2.000:-sek

Orsafvof 2021

 Orsa FVOF (Östra Rädsjön)


Regler för put and Take fiske i Östra Rädsjön
Endast dagkort gällande från tiden ni löser fram till KL 24.00
Fiskekort löses via ifiske se skylt och receptionen dagligen
(se öppettider)
Fiske endast tillåtet från land med spö(handredskap).
Fiske från flytetyg(ex,vis båt,kanot,flotte,flytring är förbjudet.
Fiske från det privata tomtområdet vid udden där stugan ligger
är ej tillåtet.

Endast ett spö per kort är tillåtet.
Pris 150:- SEK per kort för max 3 st ädelfiskar.
Annan fisk än ädelfisk räknas ej.
Fler kort får lösas.
Barn under 10 år fiskartillsammans med målsman på
målsmans kvot.
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
Kontroller kommer att ske av tillsynsmän och fiskekort skall
kunna uppvisas i telefon eller utskrift och papperskort
samt legitimation.
Den fiskande skall själv förvissa sig om att uppställda regler följs.

OBS! Vid överträdelse mot fiskevårdsområdesföreningens
regler kan en kontrollavgift utkrävas enl lagen
(1981:533) om fiskevårdsområden.

Kontrollavgift: 2.000:- sek

Orsa FVOF 2021Orsa FVO Djuptjärn


Regler för put and Take i Djuptjärn.
Endast dagkort gällande från tiden ni löser fram till kl 24.00.
Fiskekort löses endast via ifiske se skylt.
Fiske endast tillåtet från land med spö (handredskap)
Fiske från flytetyg (ex.vis båt, kanot, flotte flytring är förbjudet).
Endast ett spö per kort är tillåtet.
Pris 150:- Sek per kort för max 3 st ädelfiskar.
Annan fisk än ädelfisk räknas ej.
Fler kort får lösas.
Barn under 10 år fiskar tillsammans med målsman på målsmans kvot.
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Kontroller kommer att ske av tillsynsmän och fiskekort skall kunna
uppvisas i telefon eller utskrift samt legitimation.
Den fiskande skall själv förvissa sig om att uppställda regler följs.

Vid överträdelse mot fiskevårdsområdesföreningens

regler kan en kontrollavgift utkrävas enl lagen.

(1981:533 om fiskevårdsomrtåden.

Kontrollavgift:2.000:- sek

Orsafvof 2021Orsa FVO Ekentjärn


Regler för put and Take i Ekentjärn.
Endast dagkort gällande från tiden ni löser fram till kl 24.00.
Fiskekort löses endast via ifiske se skylt.
Fiske endast tillåtet från land med spö(handredskap)
Fiske från flytetyg (ex.vis båt, kanot, flotte flytring är förbjudet.
Endast ett spö per kort är tillåtet.
Pris 150:- Sek per kort för max 3 st ädelfiskar.
Annan fisk än ädelfisk räknas ej.
Fler kort får lösas.
Barn under 10 år fiskar tillsammans med målsman på målsmans
kvot.
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Kontroller kommer att ske av tillsynsmän och fiskekort skall kunna
uppvisas i telefon eller utskrift samt legitimation.
Den fiskande skall själv förvissa sig om att uppställda regler följs.

Vid överträdelse mot fiskevårdsområdesföreningens regler

kan en kontrollavgift utkrävas enl lagen.

(1981:533) om fiskevårdsområden.

Kontrollavgift: 2.000:- sek

Orsafvof 2021Orsa FVO Skrattabbortjärn


Regler för put and Take i Skrattabbortjärn

Endast dagkort gällande från tiden ni löser fram till kl 24.00.
Fiskekort löses endast via ifiske se skylt.
Fiske endast tillåtet från land med spö(handredskap)
Fiske från flytetyg (ex.vis båt, kanot, flotte flytring) är förbjudet.
Endast ett spö per kort är tillåtet.
Pris 150:- Sek per kort för max 3 st ädelfiskar.
Annan fisk än ädelfisk räknas ej.
Fler kort får lösas.
Barn under 10 år fiskar tillsammans med målsman på målsmans kvot.
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
Kontroller kommer att ske av tillsynsmän och fiskekort skall kunna uppvisas i telefon eller utskrift samt legitimation.
Den fiskande skall själv förvissa sig om att uppställda regler följs.

Vid överträdelse mot fiskevårdsområdesföreningens

regler kan en kontrollavgift utkrävas enl lagen.

(1981:533) om fiskevårdsområden.

Orsafvof:2021Orsa FVO Solingen


Regler för put and take fiske i Solingen Fiskdammen vid Värdshuset Grönklitt.
Endast dagkort gällande från tiden ni löser fram till kl 20.00
Öppet dagligen från kl 14.00-20.00 v28-32
Fiske med eget spö (spinn, haspel, metspö, flugspö.
Förbjudet att fiska med drag, spinnare, jigg , vobbler m.m.
Fiske tillåtet enbart med mete, plastkula, flöten.
Fångad fisk får ej släppas tillbaka.
Fångad fisk måste omedelbart avlivas.
Visa hänsyn till andra fiskare, håll avstånd till andra som fiskar.
Fiske ej tillåtet på andra tider än öppet tider.
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
Fler kort får lösas.
Fiskekort köps på Ifiske.se via internet skanna in (Qr-kod )
på skylten eller Gästcenter dagligen (se öppettider)
Endast ett spö per kort är tillåtet.
Pris 150:- per kort för max 2 st ädelfiskar.
Barn under 10 år fiskar tillsammans med målsman på målsmans kvot.
Kontroller kommer att ske av tillsynsmän och fiskekort skall
kunna uppvisas i telefon eller utskrift och papperskort samt legitimation.
Den fiskande skall själv förvissa sig om att uppställda regler följs.
 
Kontrollavgift: 2000:-sek
OBS! vid överträdelse mot fiskevårdsområdesföreningens regler kan en
kontrollavgift utkrävas enl lagen
(1981:533 om fiskevårdsområden.
 
OrsaFVOF 2021


Skattungen Trolling


Trollingkortet gäller för hela sjön Skattungen.
Max 6 spön/beten per båt och fiskekort.

Vid trolling måste båten vara i rörelse annars behövs respektive fvof:s regler.
Kortet gäller ej handredskapsfiske.
Max 2 stycken öringar per dygn.
Minimimått öring 60 cm.
Avlysta områden:
Tenningån 200 meter från mynningen.
Granån 300 meter från mynningen.

Varje fiskare har en skyldighet att ta reda på vilka regler som gäller inom det fvof som han/hon fiskar på.

Båtramp finns för båtar vägen norr till höger efter bron i Furudal, från söder före bron ner till vänster före bron i Furudal.

Där trolling sker som avviker från ovan nämnda regler, har fvof rätt att ta ut en kontrollavgift på 2 000 kr.

Info tel 0730 - 27 03 63 Orsa FVOF 0705 - 76 48 77 Ore FVOF. 


Skattungen Trolling