Sommens FVO


Gällande bestämmelser för Sportfisket

Förutom nationella fiskebestämmelser gäller bestämmelser enligt nedan vid fiske inom Sommens Fiskevårdsområde från och med 2023-01-01. För Sportfiske i sjön krävs fiskekort, som är personligt.

Fiske får inte bedrivas närmare än 50 meter från brygga eller tomt och inte heller i närhet av utsatta nät eller redskap.
Ungdomar t.o.m. 15 års ålder tillåts fiska utan fiskekort, men med samma regelverk som gäller för sjön.

Fredningstider och områden

Fångst efter öring och röding är tillåtet från 1 januari till och med 15 september i hela sjön. Om någon av dessa arter fångas under fredningstiden skall fisken återutsättas i sjön oavsett skick. Fisk som återsätts i sjön skall bevakas tills den lämnat vattenytan.

Under perioden 16 september-31 december är allt fiske förbjudet inom fredningsområdena 1- 5.
Allt fiske är förbjudet under perioden 15 april till 15 maj på norslekplatser enligt markering på kartan.

Observera nya fredningsområde med totalt fiskeförbud vid Svartåns och Bulsjöåns utlopp.

Minimimått

Öring 65 cm   Fångstbegränsning max 1 per dygn o person
Röding 65 cm Fångstbegränsning max 1 per dygn o person
Gädda 40 cm
Gös 50 cm     Fångstbegränsning max 2 per dygn o person
Ål 60 cm

Fiskesätt

Fisket som avses är mete, pimpel, kastspö, flugspö och drag. Max två redskap (linor eller beten) per kort. Vid släpfiske efter båt, max två fiskande beten.
Vid fiske får ej användas krokredskap som är anpassat till att rycka fast fisken. Ytutterfiske, lodutterfiske samt ytutter med planerboards ej tillåtet.
Vertikalfiske med ekolod ej tillåtet öster om Torpön.
Väster om Torpön tillåts vertikalfiske på max 10 meters djup. Fyra ismetespön per fiskekort tillåts i västra delen av sjön, begränsning Färjeläget- Torpöbron.

Trollingfiskekortet

Detta medger rätt att fiska med djuprigg eller spöparavan. Högst 6 fiskande beten får samtidigt användas per båt. 1 person per båt som bedriver trollingfiske ska ha trollingfiskekort och övriga ska ha var sitt giltigt fiskekort. Vi rekommenderar enkelkrok vid trolling för att minimera skador på återutsatt fisk.

Fångstrapportering

Fångstrapportering skall ske av vattenrättsägare, fiskearrendatorer och sportfiskare årligen till Fiskevårdsområdet via iFiskes rutiner.

Kontrollavgift 

Sommens Fiskevårdsområde tar ut en kontrollavgift vid överträdelser mot ovan angivna bestämmelser.

Återkommande nätförseelser: 500:-
Fiske i fredningsområden, allt fiske: 4000:-
Övriga överträdelser såsom flera fångade fiskar än tillåtet eller att minimimått har underskridits: 2500:-

Genom att lösa fiskekort bidrar du aktivt till vården av sjön och dess fiskbestånd. Med ditt uppträdande i naturen och på sjöns rena vatten avgör du själv hur trivsam miljön skall vara. Håll naturen ren. Var försiktig med ELD. Gör ej upp eld på Sommens vackra berghällar.

Välkommen ut på vår unika sjö!


Sommens FVO