Supply details for your fishing permit(s)! Lilla Hålsjön (Trollsjön) (220 kr/item)

 Bra att känna till
 • Fiske är tillåtet mellan klockan 06:00 och 22:00
 • Fiskekort skall bäras väl synligt och på anmodan visas upp tillsammans med legitimation.
 • Endast flug-/spinnfiske med ett (1) spö och en (1) krok är tillåtet.
 • Max 2 laxartade fiskar får fångas. Därefter skall fisket avslutas. Återutsättning av fångad fisk (sk. Catch & Release) är inte tillåtet. Det är dock tillåtet att köpa mer än ett dagskort.
 • All sorts mete är förbjudet. Plastkula, bombarda eller annat kastflöte får inte heller användas.
 • Naturliga agn såsom mask, räka, maggot och majs får inte användas och inte heller konstgjorda beten typ powerbait. Mäskning får ej ske.
 • Fiske efter Gräskarp får givetvis inte förekomma. Men skulle en av misstag krokas så ska den försiktigt krokas loss i vattnet.
 • Vid isfiske får naturliga och konstgjorda agn användas för pimpelfiske. Max ett (1) spö och en (1) krok är tillåtet. Isfiske med angeldon får EJ förekomma.
 • Båt, kanot, flytring eller vadarbyxor/stövlar får EJ användas.
 • Det finns flertalet bryggor i sjön att fiska ifrån.
  Var rädd om dig - bryggorna beträdes på eget ansvar!
  Visa hänsyn till andra fiskare genom att rotera mellan bryggorna. Gå EJ på den privata bryggan och marken.
 • Grillplats finns iordningsställd vid vindskyddet. Det är inte tillåtet att göra upp eld i naturen eller vid bryggorna.
 • Det är inte tillåtet att övernatta vid sjön. Camping finns vid Hjälmsjö strax utanför Örkelljunga.
 Day pass in Lilla Hålsjön (Trollsjön).
Maximum 2 salmonid fish per card.
Fishing between 06.00-22.00.
Allowed to redeem more than one card per day. C&R is not allowed.
Children up to the age of 11 fish for free on an adult fishing license and quota.
ID: 3868

Dagkort Lilla Hålsjön / Klippans Sport- & Fiskevårdsförening

Issued by Klippans Sport- & Fiskevårdsförening in cooperation with iFiske.se
Fishing permit #1:Validity: Valid the chosen day 06:00 to 22:00   
Price: 220 kr (SEK, Incl. VAT)
Select a start date:

 (Todays date: 26 Oct 2021)
 This product has a delay inserted to prevent abuse. This means that the product will be valid until 10 minutes after purchase.
Mobile phone number:
If you do not have a mobile phone, please supply your home number. 
First and last name:
Street adress:
ZIP:
Town:
Country:
Email
SMS notification?
 Rules and regulations & Terms & Conditions
The text on this page is machine translated. We can not guarantee that the translation from Swedish to English is 100% accurate. Please refer to the Swedish page for the correct, original version of the text.

Lilla Hålsjön (Trollsjön)

 • Fishing is allowed between 06:00 and 22:00
 • Fishing licenses must be clearly visible and shown on request together with identification.
 • Only fly / spin fishing with one (1) rod and one (1) hook is allowed.
 • A maximum of 2 salmonid fish may be caught. After that, the fishing must end. Release of caught fish (so-called Catch & Release) is not permitted. However, it is allowed to buy more than one day pass.
 • All kinds of angling are forbidden. Plastic bullets, bombards or other throwing floats must not be used either.
 • Natural baits such as worm, shrimp, maggot and corn must not be used, nor artificial baits such as powerbait. Mashing must not take place.
 • Fishing for Grasshopper must of course not occur. But should one be accidentally hooked, it should be carefully hooked loose into the water.
 • When ice fishing, natural and artificial baits may be used for ice fishing. A maximum of one (1) rod and one (1) hook is allowed. Ice fishing with fishing gear must NOT occur.
 • Boats, canoes, floats or waders / boots may NOT be used.
 • There are several piers in the lake to fish from. Take care of yourself - the bridges are entered at your own risk! Show consideration for other fishermen by rotating between the piers. DO NOT walk on the private bridge and the ground.
 • Barbecue area is prepared by the windbreak. It is not allowed to make a fire in nature or at the piers.
 • It is not allowed to spend the night by the lake. Camping is located at Hjälmsjö just outside Örkelljunga.
 Your cart is empty.