Sportfiskekortet Stockholm

Områden

 Aglasjön:
Fiskekortet gäller i hela Aglasjön.
Sjöns area: 28 ha.
Tillgänglighet:
Åtkomlig från land på vissa platser.
Kollektivtrafik:
Buss LT702 eller 788 från Södertälje.
Beskrivning:
Aglasjön är en näringsrik sjö som ligger mellan Järna och Södertälje alldeles intill E4:an. Fisketrycket i sjön är lågt men vad få vet är att detta är ett av få vatten som kan ha stor oupptäckt potential. Sjön erbjuder ett bra fiske både under sommar som vinterhalvåret efter abborre och gädda. Under 90-talet planterades stora mängder karp ut i sjön.


Albysjön:
Fiskekortet gäller i del av sjön, samt i Nyforsströmmen (sjöns inlopp som rinner från Tyresö Flaten). Se kartan för mer ingående information.
Sjöns area: 70 ha.
Tillgänglighet:
Goda landfiskemöjligheter.
Båtar till Albysjön finns att hyra på OKQ8 i Bollmora. Dessa går att förhandsboka genom Tyresö Fvf.
Kollektivtrafik:
Tunnelbana till Gullmarsplan, därifrån buss till Nyfors.
Fisketips:
Bra fiske efter abborre och gädda, det finns även viss chans att få gös.
Övrigt:
Sjön angränsar i söder till Tyresta nationalpark och i norr till Alby naturreservat.


Dammtorpssjön:

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 16 hektar
Tillgänglighet:
Grund sjö. Svårtillgänglig framförallt sommartid på grund av mycket vegetation i sjön.
Kollektivtrafik:
Tunnelbana till slussen, byte till buss mot Älta stig av vid busshållplats Dammtorp.
Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.
Fisketips:
Dammtopsjön är kraftigt bevuxen med näckrosor och sommartid är detta en bra sjö för den som vill meta efter sutare eller karp. Karpfiskets potential i sjön är okänd men karp planterades ut under 90-talet. Sjön erbjuder även ett bra vårfiske efter gädda, gärna så tidigt som möjligt innan vattenvegetationen förhindrar fisket.
Övrigt:
All fångad karp ska återutsättas.


Drevviken:
Stora delar av Drevviken ingår i fiskekortet
Sjöns area: 571 ha.
Tillgänglighet:
Goda landfiskemöjligheter på flera ställen kring sjön.
Kollektivtrafik:
Södra Drevviken- Pendeltåg till Skogås
Norra Drevviken- Pendeltåg till Trångsund, byte till buss. Pendeltåg till Skarpnäck, byte till buss mot Orhem avstigning Grindstugan. Pendeltåg till Gullmarsplan byte till buss mot Brandbergen.
Fisketips:
Drevviken är Sportfiskekortets största och ett av de mest intressanta vatten med mycket chans att fånga både mycket grov gädda och gös. Det har fångats en hel del gäddor över 10 kilo och gösar på över 9 kilo i sjön. Ismete, pimpel, dragrodd och vertikalfiske är de bästa metoderna för att fånga gösen i den stora och djupa sjön. Även pimpelfisket efter abborre är bra i Drevviken.
Övrigt:
Drevviken är den största sjön i Tyresåns sjövattensystem. Sjön har höga halter av fosfor och kväve vilket också leder till att siktdjupet är dåligt och det kan vissa år förkomma algblomningar.


Dånviken:
Fiskekortet gäller i en mindre del av sjön.
Sjöns area: Totalt 20 ha, kortet gäller på 3 ha.
Tillgänglighet:
Åtkomlig från land på vissa platser.
Sjön kan nås med kollektiva färdmedel.
Beskrivning:
Sjön är sedan tidigare avskuren från Uttran genom att en järnvägsbank byggdes i den nordvästra delen av Uttran. Branta sluttningar och ibland klippiga dominerar kring sjön. Det finns karp utplanterad i sjön vilket ger ett bra karpfiske.


Fatburen:
Fiskekortet gäller i del av sjön.
Sjöns area: 7 ha.
Tillgänglighet:
Goda landfiskemöjligheter.
Kollektivtrafik:
Tunnelbana till Gullmarsplan, därifrån buss till Tyresö slott.
Fisketips:
Bra fiske efter abborre och gädda.
Övrigt:
Sjön angränsar i söder till Tyresta nationalpark och i norr till Alby naturreservat.


Flaten:
Stora delar av Flaten ingår i Sportfiskekortet.
Sjöns area: 63 ha.
Tillgänglighet:
Goda landfiskemöjligheter finns på flertalet ställen runt sjön. Kan vara svårfiskad på grund av mycket växtlighet i sjön.
Kollektivtrafik:
Tunnelbana till Skarpnäck, byte till buss mot Orhem avstigning Grindstugan.
Alternativt buss via Älta till Flatenbadet eller buss från Gullmarsplan.
Fisketips:
Sjön har ett gott bestånd av större abborrar. Pimpelfiske på vintern med balanspirk kan ge stora abborrar. Även bra jiggfiske från klipporna till vänster om badet. I övrigt förekommer även gädda och vitfisk. Gös är inplanterad men återfångsten av gös har varit minimal.
Tänk på detta: behåll helst abborre i mellanklassen på 2-5 hekto, de stora abborrarna över 1 kilo är viktiga för bestånden och är inte heller så goda att äta.
Släpp tillbaka dem!
Övrigt:
Sjön gränsar delvis till naturreservatet flaten. Hela sjön omfattas av strandskydd.
Kräftfiskekort går att köpa. Inget arrangerat kräftfiske, du får själv stå för utrustning och kunnande. Fiskekorten säljs för onsdagar och fredagar under augusti och september månad.


Glasbergasjön:
Fiskekortet gäller i en mindre del av sjön.
Sjöns area: Totalt 20 ha, kortet gäller på 3,5 ha.
Tillgänglighet:
Åtkomlig från land på vissa platser.
Kollektiva färdmedel finns till närområdet från Östertälje Station.
Beskrivning:
Sjön är näringsrik och grumlig och har under de senaste åren höjts och marken runt sjön exploaterats.


Gullsjön:
Hela sjön ingår i fiskekortet. Se karta nedan för mer ingående information.
Sjöns area: 3 ha.
Kollektivtrafik:
Buss från Täby centrum till Löttingevägen. Sedan får man gå Roslagsleden fram till sjön.
Fisketips:
Sjön är grund och kan vara svårfiskad under sommaren. Vinterfisket erbjuder god tillgänglihet sjön och chans till bra fiske.
Övrigt:
Roslagsleden går förbi sjön.


Judarn:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 7,4 ha.
Tillgänglighet:
Kring sjön finns god tillgänglighet och fina landfiskemöjligheter. Judarn ligger inom ett strövområde och en stig går runt hela sjön. Sjöns omgivningar karaktäriseras av en blandning av bergknallar med flyttblock och sankområden med mycket höga naturvärden.
Kollektivtrafik:
Tunnelbanans gröna linje, avstigning vid station Åkeshov eller vid Ängbyplan.
Fisketips:
Judarn är en vacker skogssjö med mycket rent vatten. De naturliga fiskarterna är ganska småväxta då näringen är begränsad. Karp har olovligen satts ut i sjön. Judarn lär nu vara en av de sjöar på Sportfiskekortet där man enklast kan fånga karp. Varma perioder sommartid bjuder sjön även på bra mete efter mindre exemplar av ruda och sutare.
Övrigt:
Sjön ingår i Judarskogens naturreservat vilket innebär att det bland annat är totalt förbjudet att skära käppar från levande träd för att lägga ut kräftburar. Judarskogen är även ett Natura 2000 område. Sjön är även viktig för större vattensalamander.
En risvase är byggd i sjön för att gynna reproduktionen av fisk.


Kvarnsjön Botkyrka:
Gäller i en mindre del av södra sjön. Se karta.
Sjöns area: 58,4 ha.
Kollektivtrafik:
Pendeltåg till Tullinge, bussar mot Lida trafikerar Pålamalmsvägen. Närmaste busshållplats är vid Flygklubben (se markering på kartan).
Fisketips:
Abborrpimpel från isen eller ismete efter gädda.
Övrigt:
I sjön råder förbud mot att framföra motordriven båt.


Kvarnsjön Huddinge:
Fiskekortet gäller i hela Kvarnsjön.
Sjöns area: 13 ha.
Tillgänglighet:
Bra landfiskemöjligheter.
Kollektivtrafik:
Närmaste busshållsplats finns vid Lissmagård och/eller vid Lissmaskola.
Fisketips:
Kvarnsjön är en naturligt försurad sjö vilket ger en speciell artsammansättning och beståndsstruktur hos fiskarna, det blir få men stora fiskar. Sjön har förmodligen Sportfiskekortets största rudor och en fisk över storfiskregistreringsgränsen är möjligt.
Övrigt:
Sjön ligger i ett Natura 2000-område.


Kyrksjön​​​​​​​:
Hela sjön ingår i fiskekortet
Sjöns area: 6,7 ha.
Tillgänglighet:
Bryggor finns att fiska från. Vintertid används sjön främst för skridskoåkning.
Kollektivtrafik:
Buss från Brommaplan mot Spånga station.
Fisketips:
I Kyrksjön finns det ett tusenbrödrabestånd av dammrudor. Varma sommarkvällar kan man uppleva ett spännande och roligt fiske om man fiskar med lätt utrustning och ett toppknutet metspö intill vegetationen vid någon av bryggorna. Ett bra agn för småruda är ett majskorn, maggot eller en liten mask.
Övrigt:
Sjön ligger inom Kyrksjölötens naturresevat. Delar av naturreservatet är natura 2000 område. Motorbåtsförbud gäller i sjön.


Källtorpssjön​​​​​​​:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 40 ha.
Tillgänglighet:
Goda landfiskemöjligheter, framförallt stenhällar runt hela sjön som gör den lätt tillgänglig för sportfiske.
Kollektivtrafik:
Tunnelbana till slussen, byte till buss mot Hellasgården.
Fisketips:
Källtorpssjön har ett bra isfiske där man både kan fånga både stor abborre och grov gädda. Sommartid passar sjön utmärkt för meteutflykter med barn då det finns gott om mört och mindre abborre.
Övrigt:
Tidigare har regnbåge utplanterats i sjön.


Käringsjön:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 1 ha.
Kollektivtrafik:
Som till Mörtsjön sedan får man promenera längst med Roslagsleden.
Roslagsleden går även från Hagby, nordöst om sjön. Då tar man buss mot Täby Kyrkby och kliver av vid Vallabrink.
Fisketips:
Om någon mört överlevt fiskdöden finns förutsättningar att den kan växa sig riktigt stor.
Övrigt:
Käringsjön är en näringsfattig skogssjö belägen i ett vackert skogsområde. Sjön ingår i ett natura 2000 område.


Kärrsjön​​​​​​​:
Fiskekortet gäller i en del av Kärrsjön.
Sjöns area: 1 ha.
OBS! Ej att förväxla med det exklusiva karpfiske Sportfiskarna erbjuder i Kärrsjön på Södertörn strax söder om Huddinge.
Kollektivtrafik:
Pendeltåg till Tullinge, bussar mot Lida trafikerar Pålamalmsvägen. Närmaste busshållsplats är vid Flygklubben (se markering på kartan).
Fisketips:
Kärrsjön är en av de sjöar som hyser störst karp på hela Sportfiskekortet. Den största karp som har rapporterats ifrån sjön vägde över 15kg.


Lanarestjärt:
Fiskekortet gäller i hela sjön.
Sjöns area: 4 ha.
Tillgänglighet:
Svårtillgänglig på grund av sankmark runt strandlinjen.
Kollektivtrafik:
Buss LT702 eller 788 från Södertälje.
Beskrivning:
Lanarestjärt är en liten skogssjö med mycket vegetation. Beroende på variationer i abborrbeståndet kan de vissa år finnas få större eller många små abborrar i sjön. Variationerna går i cykler med ett par års mellanrum och Lanarestjärt är en bra sjö att inleda pimpelsäsongen på. I Lanarestjärt sattes karp ut på 90-talet där vissa karpar visade en rekordartad tillväxt, exempelvis växte en individ från under kilot till 3,6kg på 18 månader. I modern tid har inga, eller mycket få gett sjöns karpfiske en ärlig chans. Är det här nästa karprekord kan komma ifrån?


Largen:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 143ha.
Tillgänglighet:
Möjlighet till att fiska från land på stora delar av sjön, men båt att föredra. Ramp och parkering för trailer finns.
Kollektivtrafik:
Roslagsbanan till Åkersberga och sedan buss fram till Källbacken(Österåker).
Fisketips:
Sjön innehåller väldigt gott om gädda, dragrodd eller trolling med elmotor och släpa wobblers i naturliga färger är ett hett tips.
Även spinnfiske i de grundare partierna fungerar bra både för abborre och gädda. Vattnet är extremt klart i sjön, naturtrogna och inte allt för stora beten är att föredra.
Övrigt:
Siklöja planterades ut för väldigt många år sen och har överlevt i sjön, troligtvis på grund av sjöns fina vattenkvalité och djup. Sjöns största djup ligger på 21 meter och har ett medeldjup på 8.8 meter.


Lilla Lanaren:
Fiskekortet gäller i hela sjön.
Sjöns area: 2 ha.
Tillgänglighet:
Svåråtkomlig från land.
Kollektivtrafik:
Buss LT702 eller 788 från Södertälje.
Beskrivning:
Lilla Lanaren är en liten och näringsrik sjö som skapades då järnvägen byggdes vilket skar av en bit av Lanaren till en egen liten sjö. Runt stränderna kring sjön växer det mycket vass och det är svårt att komma till sjön under sommarhalvåret. Det bästa fisket på Lilla Lanaren är ofta det tidiga isfisket efter gädda, under senare delen av vintern kan det vara syrebrist på Lilla Lanaren och fiskarna har då simmat ut till Lanaren.


Lillsjön Bromma:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 10,7 ha.
Tillgänglighet:
Bryggor finns att fiska från. Även enstaka platser från land finns att fiska från.
Kollektivtrafik:
Tunnelbanans gröna linje, avstigning Abrahamsbergs station. Bussar går även från Brommaplan, Alvik samt från Solna.
Fisketips:
Lillsjön är en bra sjö för mete efter vitfisk.
Övrigt:
Motorbåtsförbud gäller i sjön.
En risvase är byggd i den västra delen av sjön.
Bäver förekommer i området.
Vattenkvalitén är för dålig i sjön för bad.
Den grunda sjön är ett viktigt lek- och uppväxtområde för många fiskarter i närliggande delar av Mälaren.


Lillsjön Södertälje:
Gäller i hela Lillsjön.
Sjöns area: 1 ha
Tillgänglighet:
Svåråtkomlig från land. Is förbättrar tillgängligheten.
Kollektivtrafik:
Buss LT702 eller 788 från Södertälje.
Övrigt:
Parkering finns vid Orrlöts fritidsby.


Lycksjön:
Fiskekortet gäller i del av sjön.
Sjöns area: 21 ha.
Kollektivtrafik:
Buss mot Brandbergen, närmaste busshållsplats är vid Vendelsö skolväg ca 1500 meter från sjön.
Övrigt:
Sjön gränsar till Tyresta nationalpark.


Långsjön:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 29 ha.
Tillgänglighet:
Det finns många ställen att landfiska ifrån. Bryggor finns längst med sjöns nordöstra del, där finns även fina klippor finns att fiska från. De södra delarna erbjuder också fina fiskeplatser speciellt för mete.
Kollektivtrafik:
Från centrala Stockholm, pendeltåg mot Södertälje, kliv av vid Stuvsta.
Byte till buss mot Fruängen, kliv av tidigast vid Snättringe. Det finns flera hållplatser beroende på vilken del av sjön som ni ska fiska i.
Alternativt ta tunnelbanans gröna linje till Fruängen, byte till buss mot Segeltorp.
Fisketips:
Långsjön är långgrund med vidsträckta näckrosbälten och ett lättåtkomligt fiske från många av sjöns klippor och bryggor. Några exempel på olika fiskeformer vilka är effektiva i Långsjön: spinnfiske efter gädda tidig vår, mete under varma sommarkvällar efter grov sutare, ruda och karp och det tidiga isfisket efter gädda. I Långsjön simmar många grova karpar med en vikt över 10kg!


Långsjön Paradiset:
Gäller i en del av sjön, se karta.
Sjöns area: 7 hektar
Tillgänglighet:
Bra landfiskemöjligheter
Kollektivtrafik:
Pendeltåg till Huddinge. Byte till buss mot Länna handelsplats, kliv av vid Bruket.
Promenad ca 1500 meter till parkeringen och Paradisets raststuga. (öppen lördag - söndag)
Fisketips:
Mete och spinn sommartid, pimpel vintertid.
Övrigt:
Fiskevattnet ligger inom naturreservatet Paradiset.


Magelungen:
Stora delar av Magelungen ingår i Sportfiskekortet. Se kartorna nedan för mer detaljerad information.
Sjöns area: 245 ha
Tillgänglighet:
Finns flera ställen att komma ner till vattnet ifrån. En badstrand vid Ågestagården där parkering också är möjligt.
Kollektivtrafik:
Tunnelbana eller pendeltåg till Farsta eller till Farsta strand.
Fisketips:
Magelungen är en stor sjö där sjöns karaktär skiftar i utseende från öppna djupa vattenmassor i sjöns södra delar till vegetationsrika och grunda områden i sjöns nordvästra del. I de djupare delarna erbjuds det bästa fisket efter abborre, gädda och gös.
I sjöns grunda och vegetationsrika delarna erbjuds ett mycket bra sportfiske efter sarv och sutare men även med chans på karp.
Övrigt:
Risvasar är byggda i sjön, två stycken stax norr om Ågestabron. Ytterligare en i den nordligaste delen av sjön.
Båt med motor, max 5 hk får framföras i sjön.


Malmsjö:
Botkyrka kommun
Omfattning:
Sportfiskekortet gäller i drygt halva sjön, se karta.
Sjöns area: 84 hektar
Tillgänglighet:
Landfiske möjligt längs norra stranden.
Kollektivtrafik:
Pendel till Tumba station. Buss 716 till Vårsta centrum, gå söderut 5 minuter så kommer man fram till Malmsjön. Info bussar: www.sl.se
Fisketips:
Pimpelfiske och mete är bra metoder i Malmsjön. Enstaka lite större gäddor kan finnas.


Mörtsjön Huddinge:
Huddinge kommun
Fiskekortet gäller i hela Mörtsjön.
Sjöns area: 15 hektar
Tillgänglighet:
Liten skogsjö med mycket växtlighet.
Kollektivtrafik:
Pendeltåg mot Huddingecentrum, byte till buss, kliv av vid Balingsnäs.
Fisketips:
Bra metsjö, som dessvärre kväver med jämna mellanrum vilket gör att storleken på fisken varierar mellan åren. Spegel- och fjällkarp sattes ut hösten 1992 men det är osäkert huruvida de överlevde den senaste kvävningen (kvävning = sjön blir syrefri under långa isvintrar vilket orsakar fiskdöd). All fångad karp skall återutsättas i sjön.
Övrigt:
Då Mörtsjön är en liten och grund sjö är den en av de sjöar där isen lägger först i Stockholmsregionen.


Mörtsjön Täby:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 5 hektar
Tillgänglighet:
Bra landfiskemöjligheter finns på flera ställen kring sjön.
Kollektivtrafik:
Roslagsbanan från Tekniska högskolan, mot Lindholmen. Från station Tibble går bussar.
Fisketips:
I Mörtsjön erbjuds förutom fiske efter de vanligaste insjöarterna ett mycket bra sportfiske efter grov sutare och karp. Karp har planterats ut i sjön i flera omgångar och de tidigaste utsättningarna härstammar från tidigt 90-tal. Mörtsjön är i dagsläget en av de sjöar i Stockholmsregionen där flest stora karpar landas och det fångas årligen fisk över 15 kg. Rekordet på karp är strax över 20 kg. Flera sutare har fångats med en vikt över 3 kg.
Övrigt:
Många karpmetare befinner sig flera dagar kring sjön. Tänk på att ta med er skräpet hem och visa hänsyn till de som bor i området samt förbipasserande.


Orlången:
Delar av sjön ingår i fiskekortet, se kartan för detaljerad beskrivning.
Sjöns area: 281 ha
Tillgänglighet
Båtuthyrning finns vid Sundby gård. Kring Sundby finns också flera klippor att fiska från. Det finns även landfiskemöjligheter på norra stranden, mitt emot Sundby gård och österut.
Kollektivtrafik
Pendeltåg mot Östertälje, byte till buss vid Huddinge station. Kliv av vid Balingsnäs för norra delarna av sjön eller vid Sundby gård för att nå mellersta delarna av sjön.
Fisketips
Orlången är kanske Sportfiskekortets finaste vatten med goda bestånd av abborre, gädda och gös. Sjön är väldigt vacker med fina omgivningar med höga naturvärden. Orlången är mycket fiskrik men kan vara svårfiskad, är inte fisken på hugget kan det vara mycket trögt. De dagar fisken är på hugget kan man dock få uppleva fantastiska fisken med fångst av fina gösar och gäddor.
Bra metoder i Orlången är pimpel,ismete, dragrodd och jigg/vertikalfiske. Orlångens vatten är grumligt så beten i skarpa färger, till exempel neongult eller firetiger, brukar fungera bra.
OBS! Då fisketrycket i sjön är ganska stort är det viktigt att alla följer fångstreglerna för gädda och gös. Se fiskereglerna för mer information.
Övrigt
Sjön gränsar delvis till naturreservatet Orlången. Sjöns omgivningar har ett rikt djurliv, här finns goda chanser att få se exempelvis snok, fiskgjuse och blå kärrhök.


Råcksta Träsk:
Hela sjön ingår i fiskekortet. Se karta nedan för mer ingående information
Sjöns area: 3,3 hektar
Tillgänglighet:
Några bra fiskeplatser finns runt sjön. Mycket stora vassbälten har brett ut sig kring strandkanterna.
Kollektivtrafik:
Tunnelbanans gröna linje kliv av vid Råcksta.
Fisketips:
Råcksta träsk har inga fiskarter i troféformat men erbjuder framförallt ett bra mängdfiske på mindre sutare och ruda med chans på medelstor karp.
Övrigt:
Sjön ingår i Grimsta naturreservat. Sjön är även viktig för groddjur och trollsländor. Fågellivet är relativt artfattigt.


Rönningesjön:
Täby kommun
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 65 hektar
Tillgänglighet:
Bra landfiskemöjligheter.
Kollektivtrafik:
Buss från Mörby centrum mot Vallentuna.
Roslagsbanan går förbi sjöns södradel, avstigning Viggbylund
Fisketips:
I Rönningesjön fångas det grov abborre och gädda årligen. Sjön har goda möjligheter till landfiske vid bryggor och klippor men erbjuder även chans till ett bra båtfiske. Goda möjligheter finns att lyfta i en egen båt vid Vassvägen i sjöns nordöstra del.
Övrigt:
Totalt fiskeförbud på ål enligt svensk fiskelag.
Motorbåtsförbud gäller i sjön.


Sicklasjön:
Nacka kommun
Delar av sjön ingår i fiskekortet. Se karta nedan för mer ingående information
Sjöns area: 15 hektar.
Fiskarter:
Gädda, abborre, sutare och övrig vitfisk
Tillgänglighet:
Bra landfiskemöjligheter
Kollektivtrafik:
Tunnelbana till Gullmarsplan, byte till tvärbana, kliv av vid Sickla kaj.
Tunnelbana till slussen, byte till buss mot Älta stig av vid busshållsplats Nackanäs.
Fisketips:
Var beredd på att det kan vara mycket vattenvegetation under sommarhalvåret i Sicklasjön som näckrosor och slingeväxter. Vid fiske i tät vegetation är det viktigt att anpassa utrustningen därefter genom att använda en grövre utrustning och ha en taktik anpassad för situationen som att fiska med vegetationsskyddade beten.
Övrigt:
Sjön ligger delvis inom Nacka naturresevat.
En risvase är byggd i södra delen av sjön, vid lilla sickla.


Söderbysjön:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 15 hektar
Tillgänglighet:
Bra landfiske då sjön är lätt tillgänglig på många platser kring sjön.
Kollektivtrafik:
Tunnelbanan till Bagarmossen, byte till buss mot Gröndal, kliv av vid Djursjukhuset.
Fisketips:
Bra ismete efter gädda.
Övrigt:
Kräftfiskekort går att köpa till Söderbysjön. Inget arrangerat kräftfiske, du får själv stå för utrustning och kunnande. Fiskekorten säljs för onsdagar och fredagar under augusti och september månad.


Trehörningen:
Huddinge kommun
Gäller i större delen av Trehörningen
Sjöns area: 63 hektar
Tillgänglighet:
Bra landfiskemöjligheter.
Kollektivtrafik:
Pendeltåg till Huddinge centrum, byte till buss mot Stuvsta avstigning Trehörningen alternativt buss mot Handen, kliv av vid Glimmervägen i Sjödala.
Fisketips:
Bra metsjö efter sutare och ruda. Även bra isfiskesjö. Har tidigare varit en bra sjö att spinnfiska gädda i.


Trehörningen Paradiset:
Huddinge kommun
Gäller i hela sjön.
Sjöns area: 6 hektar
Tillgänglighet:
Bra landfiskemöjligheter.
Kollektivtrafik:
Pendeltåg till Huddinge. Byte till buss mot Länna handelsplats, kliv av vid Bruket.
Promenad ca 1500 meter till parkeringen och Paradisets raststuga. (öppen lördag - söndag)
Fisketips:
Mete och spinn sommartid, pimpel vintertid.
Övrigt:
Fiskevattnet ligger inom naturreservatet Paradiset.


Trekanten:
Stockholms kommun
Service
Båtuthyrning
Hela sjön ingår i fiskekortet. Se karta nedan för mer ingående information
Sjöns area:12,4 hektar
Tillgänglighet:
Lättillgänglig, är lämplig även för rörelsehindrade fiskare. Gångbana finns runt hela sjön. I den västra delen går en spång över hela sjön som lämpar sig bra för fiske.
Kollektivtrafik:
Tunnelbanans röda linje till Liljeholmen, eller tvärbanan till Trekanten.
Fisketips:
Fiska abborre med jigg eller mete med mask. Sjöns mycket välmatade storgäddor är svårlurade och luras bäst vid ismete med naturligt agn. Trekanten är en mycket lämplig sjö att ta med barnen på mete. Mörtarna brukar nappa bra om man först mäskar med lite bröd.


Tyresö Flaten:
Tyresö kommun
Service
Båtuthyrning
Fiskekortet gäller i hela sjön, samt Gammelströmmen och Nyforsströmmen (sjöns inlopp och utlopp). Se kartan för mer ingående information.
Sjöns area: 36 hektar
Tillgänglighet:
Goda landfiskemöjligheter.
Båtar till Tyresö Flaten finns att hyra på OKQ8 i Bollmora. Dessa går att förhandsboka genom Tyresö Fvf.
Kollektivtrafik:
Tunnelbana till Gullmarsplan, därifrån buss till Nyfors.
Fisketips:
Bra fiske efter abborre.
Övrigt:
Sjön angränsar i söder till Tyresta nationalpark och i norr till Alby naturreservat.


Tärnan:
Nynäshamn Kommun
Fiskekortet gäller i stora delar av sjön, se karta.
Sjöns area: 1,8 hektar.
Tillgänglighet:
Svårtillgängliga stränder på grund av mycket vass.
Kollektivtrafik:
Pendeltåg mot Nynäshamn, avstigning Segersäng.
Fisketips:
Svårtillgänglig men med någon enstaka plats där man kan spinnfiska eller meta, annars är isfisket att föredra i denna sjö.


Ullnasjön:
Täby, Österåker Kommun
Omfattning:
Sportfiskekortet gäller i hela Ullnasjön
Area: 303 hektar
Tillgänglighet:
Mycket begränsade landfiskemöjligheter.
Kollektivtrafik:
Buss från Mörby centrum mot Åkersberga station avstigning inom Arninge industriområde (Linjalvägen). Där kan bussbyte ske mot Ullna och Vågsjö. Info bussar: www.sl.se
Fisketips:
Ullnasjön är en grumlig slättsjö där du kan få stora exemplar av både gädda, gös och abborre. En bra fiskeplats för abborre och gös i sjön är kring de steniga partierna vid grynnan i sjöns östra del medan gäddan låter sig fångas längs med sjöns långa vasskanter.
Bra vinterfiske från is.
Övrigt:
Fiske med flytring är tillåtet för den som vill komma åt att fiska i större områden av sjön.


Ulvsjön:
Nacka Kommun.
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 6 hektar
Tillgänglighet:
Finns en hel del landfiskemöjligheter.
Kollektivtrafik:
Tunnelbana till Bagarmossen, byte till buss mot Gröndal, kliv av vid Djursjukhuset.
Fisketips:
Liten näringsfattig skogsjö med ganska småväxta fiskar. Pimpel, mete eller spinn är lämpliga metoder.


Vällingen:
Södertälje Kommun.
Fiskekortet gäller i en mindre del av sjön.
Sjöns area: Totalt 400 ha, kortet gäller på 23 ha.
Tillgänglighet:
Åtkomlig från land på vissa platser.
Kollektiva färdmedel:
Buss från Östertälje linje 784, närmsta busshållsplats är Hummelmora eller Bergstorpsvägen.
Beskrivning:
Vällingen är en näringsrik sjö som ligger mellan Järna och Södertälje Sjön erbjuder ett bra fiske både under sommar som vinterhalvåret efter abborre och gädda. Det är dåligt med parkering vid denna del av sjön som ingår i Sportfiskekortet. Tillgängligheten är också begränsad idag men förhoppningsvis kommer en båtuthyrning att startas.
Övrigt:
Kräftfisket upplåts genom Södertälje sportfiskeklubb. De har för sina medlemmar möjlighet till kräftfiske i sjön. Det är tack vare deras insatser som det överhuvudtaget finns kräftor i sjön.


Yngern:
Nykvarn Kommun.
Service
Båtramp
Fiskekortet gäller i hela Yngern.
Sjöns area: 1430 hektar
Tillgänglighet:
Sjön är stor och flikig och det finns många fiskeplatser att upptäcka. Vintertid ger isen större möjligheter att nå attraktiva fiskeplatser.
Kollektivtrafik:
Pendeltåg från T-centralen, kliv av vid Östertälje, byte till buss mot Nykvarn. Övriga platser är det svårt att komma till med kollektiv trafiken.
Aktuellt:
Storabborren skyddas i Yngern!
Under 2015 blir Yngern första sjö med maximått på abborre. Alla abborrar på 38 centimeter eller över skall återutsättas i sjön, detta för att behålla sjöns populationer med storabborrar. De stora individerna spelar viktig roll för reproduktion och balansen i ekosystemet.
Fisketips:
Yngern är en stor klarvattensjö med en varierande karaktär av djupa kanter och grunda vikar. Bäst fiskas Yngern från båt (sjösättningsmöjligheter finns i Yngsviken) men även landfisket har stor potential. Fisket i sjön är varierande med allt från bottenmete efter braxen i de grunda vikarna till abborrfiske längs med bergsbranter och pelagiskt gäddfiske. Pimpelfisket vintertid med balanspirk efter sjöns stora abborrar är mycket bra.
Övrigt:
Sjön och dess omgivningar har mycket höga naturvärden och området inbjuder till fisketurer med camping och svampplockning mm.


Ältasjön:
Nacka Kommun
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 79 hektar
Tillgänglighet:
Delar av sjön är svårtillgänglig pga vassbälten, landfiskemöjligheter finns dock på flera ställen vid exempelvis uddar.
Kollektivtrafik:
Tunnelbana till Gullmarsplan därifrån buss mot Älta, avstigning busshållsplats Ältasjön. Alternativt tunnelbana till Slussen och sedan buss till Älta centrum.
Fisketips:
Ältasjön är framförallt en bra pimpelsjö för abborre och ismetet efter gädda kan vara bra. Det finns även chans att få gös.


Öran:
Huddinge Kommun.
Gäller i en mindre del av sjön, se karta.
Sjöns area: 55 hektar
Tillgänglighet:
Bra landfiskemöjligheter.
Kollektivtrafik:
Pendeltåg till Huddinge. Byte till buss mot Länna handelsplats, kliv av vid Bruket.
Promenad ca 1500 meter till parkeringen och Paradisets raststuga. (öppen lördag-söndag)
Fisketips:
Då fisken i sjön inte är ätbar bör fisket bedrivas så att fiskarna kan återutsättas oskadda.
Övrigt:
OBSERVERA: Fisken i Öran innehåller höga kvicksilverhalter. Fångad fisk bör inte konsumeras utan återsättas i sjön.

 Ihr Warenkorb ist leer.