Långå FVOF

 

Långå

  Jämtlands län / Härjedalen Municipality.

Long-fishing - in the middle of Härjedalen - offers varying, high quality fishing with natural fish stocks of wild fish such as trout, char, harrie and sik. The unique soil erosion is a rarity. The long-term fishing area comprises five square kilometers of mountainous nature with 47 lakes and ponds, of which almost half with char and 45 km of flowing trout and harry water.

Winter fishing at Grundsjön spring 2014

There will be continued maintenance work at Grundsjödammen during the spring winter, which implies that catch limitation will be introduced from March 1 with regard to Grundsjöröding. This means that it is allowed to only capture 3 reddings per day or day card. The restriction does not apply to other species such as trout, harrow, whiting and perch. The limitation applies to both the lower and the upper part of Grundsjön until the summer fishing is open. Ifjol was done similar to repair work which led to the bottom of the Grønsejön being closed. " We are required to take the necessary measures for the protection of soil erosion," says Helge Jonsson, chairman of the board of Långå FVOF. We are also introducing increased control and hope that these measures are sufficient.

 This area has one or more fishing spots available for disabled. For more information, please contact Långå FVOF.
 In this area, there is one or more "put and take" waters.

 

Org ID: 291, Area 253

Långå FVOF

Barn fiskar gratis till och med det år de fyller 16.Det här är Långåfisket!

Långå finns en flerhundraårig tradition av att förstå och använda fisket som tillgång av en skyddsvärd naturresurs. Det är själva kärnan i det som är fiskekulturen i Långå och förklarar varför Långå uppskattas för sin harmoniska balans av livskvalité och naturkvalité.

Långå fiskevårdsområdes förening har ansvaret för att Långåfisket ska höra till de mest uppskattade sportfiskeområdena. Med kunskap, metoder och åtgärder ska det målet infrias och förnyas. Inkomster från fiskekorten går tillbaka till fiskaren genom fiskevård och investeringar.

Fiskevårdsplanen gäller i första han fiskar och deras livsbetingelser men även de som fiskar och deras behov! Fiskekulturen är ett av kvalitetsbegreppen. Fiskevårdsplanen inriktas på tre nyckelor 

Bevara

Endast ursprungliga och lokala arter av öring, röding, harr, sik, gädda och abborre. Undantag för två P&T-vatten.Aktuella regler, krav och principer stödjer och tryggar bevarandeintresset. Regelbunden kontroll och uppföljning av fiskbeståndens livskraft genomförs.

Vårda

Biotoper ska vårdas och fungera på ett så naturnära och ursprungligt skick som är möjligt och rimligt. Vattnen ska hållas fria från främmande fiskarter. Fiskbeståndens reproduktionsförmåga kontrolleras och vid behov sker stödodling för utsättning i vissa vatten. Samar-bete sker med intressenter och leveran-törer som uppfyller särskilda krav. Omfattande satsningar görs på biotopvårdande åtgärder där Långåljusnan-projektet är den största investeringen som syftar till att återställa de flesta av älvens naturvärden efter flottning och kraftutbyggnad.

Använda

Att fiska bygger på gott omdöme och etik. Den fisk man behöver för dagen, säg 3 fiskar, behåller man. Resten sätts tillbaka oskadda för nästa tillfälle. Fiskevattnen görs tillgängliga och upplåts för sportfiske genom fiskekort.

Regler, anvisningar och rekommendationer finns om villkor, avgifter, fiskemetoder och uttag. Rådgivning och kontroll ordnas genom organiserad fisketillsyn med utbildade tillsynspersoner som förordnats av länsstyrelsen. Fisketrycket sprids inom området för att minska risken att vissa områden belastas för hårt.

 

Långåfiskets fyra stora

Öring, röding, harr och sik kallas Långå-fiskets fyra stora – the big four. Alla är ursprungliga och populära sportfiskar. Det är unikt att man på vissa platser kan träffa på alla fyra. Att fiska efter ädelfisk är en speciell och stor upplevelse. Det gäller alltifrån små bäcköringar till öring över 8 kilo (Långå-Ljusnan juni 2015).

Grundsjörödingen hör till storrödingarna, släkt med rödingen i Vättern, och kom något senare än fjällrödingen.

Grundsjöprojektet arbetar med att skapa förutsättningar för rödingen för all framtid. Projektet stöds av Fortum Generation AB, länsstyrelsen, Härjedalens kommun, Långå FVOF och Särvsjöns samfällighetsförening.

Harren är Härjedalens landskapsfisk och mycket uppskattad. ”Ljusnan och Långåfisket är för sikflugfiskarna vad Emån är för havs-öringfiskarna”  skrev Lasse Hallberg, i  FiN nr 2/2013. Citatet talar för sig själv. Rundlarna i Långåfiskets logotyp sym-boliserar ”de fyra stora”.

 

Abborre & Gädda

Abborrfisket är inledningen till ett livs-långt fiskeintresse och är populärt året runt, liksom gäddfisket som ökat kraftigt. Abborre finns i många av vattnen och det planeras särskilda åtgärder för att öka tillgången på abborre i vissa vatten. I flera av vattnen finns mycket grov abborre. Vikter runt 2 kilo är inte ovanligt

Gäddan har god kvalité och är mer och mer uppskattad som sportfisk. I Långå-Ljusnan med dess sel och sjöar finns intressant och spännande gäddfiske.

 

Fiskevattnen

Fiskevattnen är privatägda. Alla ingår i fiskevårdsområdet. De rena och friska vatten som finns i Långå gör att fisken blir av god kvalité. Uppmätta tungme-taller ligger långt under gränsvärdena. Långå-Ljusnan kallas Långåfiskets puls-åder, Grundsjön för dess innanhav, tjär-narna ligger som silverglänsande speglar i landskapet och Långå by är själva pärlan upplevelselandet. Fler av åarna och många tjärnar skulle välkomna fler fiskare än idag. Det finns platser där du inte möter andra fiskare.

De flesta fiskeplatserna är lätt nåbara. Andra nås efter en kortare vandring. Det finns hänvisningsskyltar, ett 30-tal vindskydd, många rastplatser, torrtoa, hyrbåtar och sjösättningsramper.

Fiskekort

Fiskekort kan köpas hos ett tiotal försäljare,samt på internet: iFiske.se och fiskekort.se. Flugfiskekorten gäller även för fiske i alla andra vatten utom de två P&T-tjärnarna. Försäljarna brukar kunna ge goda råd och tips.

 
   

Fiske endast för barn

Naturligtvis finns en öringtjärn reserverad för barn, Djuptjärn i västra delen av Långå by. Flytväst och sällskap av en vuxen är villkor. Och 3 öringar per dag.

 

Den som inte fiskar

Det kan bli någon dag då man vill göra annat än fiska. Och medföljande önskar andra aktiviteter. Njut av omgivningarna. Safari i naturen, i kulturlandskapet och till besöksvärda platser. Långå Skans är en befästning som kom till efter freden i Brömsebro 1645. Svamp och bär när det är säsong. Flera golfbanor. Flera skidorter. Nära till Hede och Vemdalen, Funäsdalsområdet och Norge i väster.

Långå fiskevårdsområdes förening ansvarar för upplåtelse av fiskevatten, fiske- och biotopvård, service, tjänster och utveckling. Föreningen ägs av fiskerättsägare i byn Långå (Härjedalen) och omfattar ett område på fem kvadratmil. Intäkterna återinvesteras. Målet är att även i framtiden kunna jämföras med de främsta fiskevårdsområdena i Sverige.

Information, data, beskrivningar och aktualiteter finns på Långåfiskets hemsida: www.langafisket.se

 

 


Contact persons

Långåfisket
Långå 321
840 93 Hede
E-post: 

Facebook: Långåfisket 

Hemsida:  www.langafisket.se  

Fishing areas nearby Långå FVOF

Ransundssjön, Storrassen, mfl.
Övre Särvsjön och Nedre Särvsjön
Hede
Lofsdalen-Glöte FVOF
Hedeviken

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se