Långå FVOF

 

Långå

  Jämtlands län / Härjedalen Municipality.

Long-range fishing - in the middle of Härjedalen - offers varied fishing of very high quality with natural fish stocks of noble fish such as trout, char, grayling and whitefish. The unique Grundsjöröd trout is a rarity. Långå fishing area covers five square miles of mountainous nature with 47 lakes and ponds, almost half of which have char and 45 km of flowing trout and grayling water.

Winter fishing on the Grundsjön

Winter fishing on the Grundsjön is very popular and has been mentioned for decades. Grundsjön is a regulatory magazine that supplies Långå power plant with power for electricity generation. This means that you must pay extra attention to the ice conditions and the consequences that exist.

 This area has one or more fishing spots available for disabled. For more information, please see the fishing area map, or contact Långå FVOF.
 In this area, there is one or more "put and take" waters.
 Free fishing for children and adolescents up to the age of 15. (Special rules or exceptions may apply, Read more...)

 

Org ID: 291, Area 253

Långå FVOF

Logo Långå FVOF

I Långå finns en flerhundraårig tradition av att förstå och använda fisket som tillgång av en skyddsvärd naturresurs. Det är själva kärnan i det som är fiskekulturen i Långå och förklarar varför Långå uppskattas för sin harmoniska balans av livskvalité och naturkvalité.

Långå fiskevårdsområdes förening har ansvaret för att Långåfisket ska höra till de mest uppskattade sportfiskeområdena. Med kunskap, metoder och åtgärder ska det målet infrias och förnyas. Inkomster från fiskekorten går tillbaka till fiskaren genom fiskevård och investeringar.

Fiskevårdsplanen gäller i första han fiskar och deras livsbetingelser men även de som fiskar och deras behov! Fiskekulturen är ett av kvalitetsbegreppen. Fiskevårdsplanen inriktas på tre nyckelord:

Bevara
Endast ursprungliga och lokala arter av öring, röding, harr, sik, gädda och abborre. Undantag för två P&T-vatten. Aktuella regler, krav och principer stödjer och tryggar bevarandeintresset. Regelbunden kontroll och uppföljning av fiskbeståndens livskraft genomförs.

Vårda
Biotoper ska vårdas och fungera på ett så naturnära och ursprungligt skick som är möjligt och rimligt. Vattnen ska hållas fria från främmande fiskarter. Fiskbeståndens reproduktionsförmåga kontrolleras och vid behov sker stödodling för utsättning i vissa vatten. Samarbete sker med intressenter och leverantörer som uppfyller särskilda krav. Omfattande satsningar görs på biotopvårdande åtgärder där Långåljusnan-projektet är den största investeringen som innebär att de flesta av älvens naturvärden efter flottning och kraftutbyggnad återskapats trots mindre vattenflöde.

Använda
Att fiska bygger på gott omdöme och etik. Den fisk man behöver för dagen, säg 3 fiskar, behåller man. Resten sätts tillbaka oskadda för nästa tillfälle. Fiskevattnen görs tillgängliga och upplåts för sportfiske genom fiskekort.

Regler, anvisningar och rekommendationer finns om villkor, avgifter, fiskemetoder och uttag. Rådgivning och kontroll ordnas genom organiserad fisketillsyn med utbildade tillsynspersoner som förordnats av länsstyrelsen. Fisketrycket sprids inom området för att minska risken att vissa områden belastas för hårt.

Fiske för barn
Barn och ungdomar fiskar gratis till och med det år de fyller sexton. I Långå finns en särskild tjärn, Djuptjärn, avsedd endast för barn. Flytväst och sällskap av en vuxen är villkor och max två öringar per dag.

Långåfiskets fyra stora
Öring, röding, harr och sik kallas Långåfiskets fyra stora – the big four. Alla är ursprungliga och populära sportfiskar. Det är unikt att man på vissa platser kan träffa på alla fyra. Att fiska efter ädelfisk är en speciell och stor upplevelse. Det gäller alltifrån små bäcköringar till öring över 8 kilo (Långå-Ljusnan juni 2015).

Grundsjörödingen hör till storrödingarna, släkt med rödingen i Vättern, och kom något senare än fjällrödingen.

Grundsjöprojektet arbetar med att skapa förutsättningar för rödingen för all framtid. Projektet stöds av Fortum Generation AB, länsstyrelsen, Härjedalens kommun, Långå FVOF och Särvsjöns samfällighetsförening.

Harren är Härjedalens landskapsfisk och mycket uppskattad. ”Ljusnan och Långåfisket är för sikflugfiskarna vad Emån är för havs-öringfiskarna”  skrev Lasse Hallberg, i  FiN nr 2/2013. Citatet talar för sig själv. Rundlarna i Långåfiskets logotyp sym-boliserar ”de fyra stora”.

Abborre & Gädda
Abborrfisket är inledningen till ett livslångt fiskeintresse och är populärt året runt, liksom gäddfisket som ökat kraftigt. Abborre finns i många av vattnen och det planeras särskilda åtgärder för att öka tillgången på abborre i vissa vatten. I flera av vattnen finns mycket grov abborre. Vikter runt 2 kilo är inte ovanligt där den vinnande fisken i Härjedalens fiskeliga 2019 togs av Håkan Selin på drygt 1,8 kg.

Gäddan har god kvalité och är mer och mer uppskattad som sportfisk. I Långå-Ljusnan med dess sel och sjöar finns intressant och spännande gäddfiske. Största gädda som noterades 2019 vägde drygt 10 kilo.

Fiskevattnen
Fiskevattnen är privatägda. Alla ingår i fiskevårdsområdet. De rena och friska vatten som finns i Långå gör att fisken blir av god kvalité. Uppmätta tungme-taller ligger långt under gränsvärdena. Långåljusnan kallas Långåfiskets pulsåder, Grundsjön för dess innanhav, tjärnarna ligger som silverglänsande speglar i landskapet och Långå by är själva pärlan upplevelselandet. Fler av åarna och många tjärnar skulle välkomna fler fiskare än idag. Det finns platser där du får vara ensam och inte möter andra fiskare.

De flesta fiskeplatserna är lätt nåbara. Andra nås efter en kortare vandring. Det finns hänvisningsskyltar, ett 30-tal vindskydd, många rastplatser, torrtoa, hyrbåtar, sjösättningsramper och platser för rörelsehindrade.

Flugfiskekorten gäller även för fiske i alla andra vatten utom de två P&T-tjärnarna. 

Den som inte fiskar
Det kan bli någon dag då man vill göra annat än fiska. Och medföljande önskar andra aktiviteter. Njut av omgivningarna. Safari i naturen, i kulturlandskapet och till besöksvärda platser. Långå Skans är en befästning som kom till efter freden i Brömsebro 1645. Svamp och bär när det är säsong. Flera golfbanor. Flera skidorter. Nära till Hede och Vemdalen, Funäsdalsområdet och Norge i väster. På hemsidan finns tips om besöksvärda platser och utflykter till intressanta områden.

Långå fiskevårdsområdes förening ansvarar för upplåtelse av fiskevatten, fiske- och biotopvård, service, tjänster och utveckling. Föreningen ägs av fiskerättsägare i byn Långå (Härjedalen) och omfattar ett område på fem kvadratmil. Intäkterna återinvesteras. Målet är att även i framtiden kunna jämföras med de främsta fiskevårdsområdena i Sverige.

Information, data, beskrivningar och aktualiteter finns på Långåfiskets hemsida: www.langafisket.se


Contact persons

Långåfisket
Långå 321
840 93 Hede
E-post: 

Facebook: Långåfisket 

Hemsida:  www.langafisket.se  

Fishing areas nearby Långå FVOF

Ransundssjön, Storrassen, mfl.
Övre Särvsjön och Nedre Särvsjön
Hede
Lofsdalen-Glöte FVOF
Hedeviken

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se