Vättern

 
  Västra Götalands län och Östergötlands län / Jönköping, Motala och Hjo kommun.
 Här säljer vi ej fiskekort!
iFiske säljer tyvärr inte fiskekort för denna organisation, utan här hittar du bara information om detta fiskevatten. Vi hoppas självklart på att i en framtid även kunna erbjuda fiskekort i Vättern.
Vättern omfattas av det fria handredskapsfisket. Fiske med
mängdfångande redskap (till exempel nät) får enbart ske på allmänt
vatten. Trollingfiske och dragrodd är tillåtet på allmänt
vatten samt på enskilt vatten utanför så kallad öppen strand. 
Eftersom det norra skärgårdsområdet består av enskilt vatten krävs 
fiskekort för att bedriva trollingfiske.

Om du behöver tips och hjälp med fisket i Vättern kan du vända
dig till någon av de sportfiskebutiker som finns runt sjön eller
kontakta en guide som kan ta dig med ut på fiske.

För att Vättern ska förbli en unik
sjö med intressant fiske måste du
följa gällande fiskeregler. Det finns minimimått, fredningstider
och fredningsområden för flera av Vätterns fiskarter. Dessutom
finns tre fiskefria områden (se karta). För en komplett sammanställning
av de fiskeregler som gäller – besök www.svenskafiskeregler.se 
eller informationstavlor utplacerade runt sjön. Länsstyrelserna
kring Vättern bedriver aktiv fisketillsyn i Vättern och i tillrinnande
vattendrag.

Stor sjö med varierande miljöer innebär
många fiskarter

Vättern, Europas femte största sjö, är en unik sjö, med ett lika
unikt fisksamhälle. Till följd av sjöns storlek och skiftande miljöer
finns hela 31 fiskarter i Vättern. I norra Vättern breder
ett skärgårdsområde ut sig med hundratals öar, smala sund och
fjärdar. Längst norrut – i Alsen, söder om Askersund - är Vättern
näringsrik och där finns det gott om gös, medan abborre
och gädda är de vanligaste rovfiskarna i skärgårdsområdet.
Många karpfiskarter som inte syns till i egentliga Vättern förekommer
i Vätterns norra del. Söder om skärgården breder Vätterns
stora vattenyta ut sig i nord-sydlig riktning.

”Ni är inte kloka, ni fiskar ju i
dricksvattnet!”

En japansk affärsresenär på besök i Sverige blev så förvånad att
han bara gapade då fiskeguiden på båten böjde sig och drack
en skopa av Vätterns rena vatten. Ett litet tillrinningsområde i
förhållande till sjöns stora yta och vattendjup (128 meter som
djupast) gör Vättern till en näringsfattig sjö med stort siktdjup
och kallt, rent och syrerikt vatten. Därför är fl era av Vätterns
karaktäristiska fiskarter – bl.a. röding, harr och öring – arter
som vanligtvis förekommer längre norrut. Sik, siklöja och nors
är även de i behov av stora djup och goda syrehalter och är typiska
arter för sjön.

Vätterrödingen – Sveriges värdefullaste
fiskbestånd!

Ingen art är lika förknippad med Vättern som storrödingen, en
av världens vackraste fiskarter. Att bevittna rödinglek på grunt
vatten under senhösten är en upplevelse utöver det vanliga. Besök
till exempel Huskvarna hamn i slutet på oktober. Rödinghannarna
i sina starkt färgade lekdräkter patrullerar på lekplatserna
och stryker ofta förbi nära land. Förutom att vara en
fröjd för ögat smakar den fantastiskt och att ha en på kroken är
många fiskares dröm. Sedan 2004 finns i Vättern tre områden
där fiske (sånär som på kräftfiske) är helt förbjudet. Förbudet
omfattar ungefär 15% av Vätterns totala yta och tillkom till
följd av allt sämre fiske efter röding och sik. Fiskeförbudet har i
kombination med andra åtgärder bidragit till att rödingbeståndet
återhämtat sig något på senare tid.

Världens största öring?
Ursprungligen fanns två stammar av öring i Vättern – en uppströmslekande
och en nedströmslekande. I början av 1900-talet
byggdes vattenkraftverk i Motala ström som medförde att
den nedströmsvandrande storöringen, förr kallad Vätterlax,
inte längre kunde nå sina forna lekplatser i Vätterns utlopp. En
av världens mest storvuxna öringstammar var därmed förlorad.
Sedan 70-talet planteras lax ut i Vättern för att kompensera fisket
efter den stora öringen.

Öringen och åtgärdsarbetet
Under hösten söker sig öringen upp i tillrinnande vattendrag
för att leka, men i flertalet bäckar hindras vandringen av olika
typer av dammbyggnader. Under de senaste åren har därför
ett intensivt åtgärdsarbete pågått för att förbättra öringens situation.
I fl era åar har hinder åtgärdats och fiskvägar byggts.
Öring har nu blivit en allt vanligare fångst i Vättern, både för
yrkesfiskare och för sportfiskare.

Sveriges sydligaste harrbestånd
I Vättern återfinns Sveriges sydligaste harrbestånd. Ofta rör sig
harren strandnära på grunt vatten i sin jakt på föda. Under våren
leker harren i de nedre delarna av tillrinnande vattendrag
och på vissa strömsatta platser i sjön. Vätterns harrbestånd har
under senare år gått tillbaka kraftigt. På grund av harrbeståndets
nedgång har undersökningar påbörjats och restriktioner
införts för att begränsa fisket efter harr.


FRITIDSFISKET

Trollingfiske
Många åker långt för att komma ut på Vättern och trolla efter
lax, öring och röding. Det finns flera båtramper runt sjön (se
karta). Ofta fiskar man med maximalt tillåtna 10 beten bakom
båten. Fiske med död löja eller wobbler fungerar bra.

Vinterfiske från land
Om du inte har möjlighet att fiska från båt kan landfiske vara
ett alternativ, framförallt under årets kallare månader. Då rör
sig ofta lax, öring och röding ytligt och nära land. Landfisket är
effektivt med kustvobblers och smala skeddrag eller med tubfluga 
och kastflöte.

Vårfiske efter ”krokodilerna”
Under tidig vår samlas sportfiskare från hela Sverige i Vätterns
norra skärgård. Chansen att fånga sitt livs gädda finns då de
största fiskarna samlar ihop sig för lek. Det svenska gäddrekordet
(19,3 kg) togs i norra Vättern 1999. Trolling är den mest
använda metoden i jakten på gammelgäddan, även om spinnfiske
med större beten såsom jerkbaits blivit alltmer populärt på senare år. 

Soligt sommarfiske
Sommartid kan land- eller båtfiske, framförallt efter abborre,
vara trevligt. Leta efter platser i anslutning till hamnar eller där
det finns vattenväxtlighet och grund. Platser där åar mynnar
kan också vara intressanta (tänk bara på att vissa sådana platser
är fredade på våren då harren leker). Pröva med spinnare, jigg,
pimpel eller ett klassiskt maskmete.

Kräftfiske
Det är vissa tider tillåtet för allmänheten att fiska kräftor på allmänt
vatten. Ingen tid på året är det fler båtar ute på sjön än
under kräftfiskeperioden. Kräftfisket – oavsett plats i Vättern –
är behäftat med regler och det är din skyldighet att förvissa dig
om att du följer de aktuella reglerna – besök 
www.svenskafiskeregler.se för att hålla dig uppdaterad!

På vätternvårdsförbundets hemsida, www.vattern.org finns mer information om Vättern och fisket i Vättern. Bland annat hittar du information om genomförda fiskundersökningar. 
 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Vättern.
 

Vättern

Länsstyrelserna runt om i landet arbetar för att samordna fiskevårdsområden och frågor kring fiske. Man utbildar tillsynsmän som ska verka för att reglerna för vattnen följs så man kan uppnå ett hållbart fiske, tillika var ett gott föredöme och en ambassadör för fiskevårdsområdesförening.Kundnummer: 380, Område: 341.  

Filer för nedladdning


Korrektur_1_216846_Fiske_runt_vattern72.pdf

Fiskeområden i närheten av Vättern

Gärdsbodammen, Stora Hultadammen, Tidan m fl vatten
Kyrksjön
Bottensjön
Gällsjön
Medlemskap Karlsborgsortens Fiske och fiskevårdsförening

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.