Högsby Turistfiskekort

 
  Kalmar län / Högsby kommun.

Fiskekortet gäller i:

  • Abodaortens FVO
  • Allgunnens FVO
  • Badebodaåns FVO
  • Handbörds FVO
  • Högsby Emådalens FVO
  • Kiasjöns FVO
  • Sinnersjöarnas FVO
  • Tämmens FVO
  • Välens FVO
  • Älmtens FVO

Abodaortens FVO:

Abodaortens fiskevårdsområde upplåter fiske i Bjärssjön, Kleven, Kvillen, Mörtesjön och del av Badebodaån. Området ligger söder om Högsby i närheten av naturreservatet Aboda Klint, ett berg som reser sig 50 meter över omgivningen och stupar lodrätt ned i sjön Kleven. Området är vildmarksbetonat med ringa bebyggelse och en perfekt plats för att koppla bort vardagens stress och njuta av stunden, gärna med ett spö i handen!

Den del av Badebodaån som upplåts av Abodaortens fiskevårdsområde sträcker sig från Porsemaden längst uppströms till just söder om Bjärssjön (se karta för områdets sträckning utmed ån).

Bjärssjön
Bjärssjön är en näringsfattig, måttlig djup sjö belägen inom det natursköna Allgunnenområdet ca 14 km söder om Högsby. Bottenkaraktären består omväxlande av gyttja och dy med inslag av sten och block. Sjöväxtligheten är sparsam med glesa bestånd av säv och bladvass utmed stränderna. Bjärssjöns stränder är flacka och bitvis steniga eller blockiga med visst inslag av häll. Bjärssjön omges av barrskog, bebyggelse saknas och sjön med omgivningar har utpräglad vildmarkskaraktär. Badebodaån på sträckan från gamla järnvägsbron upp till Aboda Kvarn ingår i fiskevårdsområdet.

Sjön har ett bra gädd- och abborrfiske och håller en hel del mört och braxen. Möjligheterna till landfiske är varierande. Lämpliga fiskeplatser finns utmed sjöns norra sida i anslutning till vägen mot Kråksmåla och på uddar och hällar i sjöns södra del.

Fiskarter
Gädda, abborre, mört, braxen, sarv, benlöja och gärs.


Kleven och Kvillen
Kleven och Kvillen är två små näringsfattiga sprickdalssjöar som binds samman av en kort kanal. Sjöarna ligger mitt i Badebodaåns huvudfåra vid Aboda Klint, ca 13 km söder om Högsby. Kleven är djup, medan Kvillen bortsett från ett par djupområden är mycket grund. Båda sjöarna har i huvudsak mjuk bottenkaraktär med inslag av sand, sten och block framförallt i Kleven. Sjöväxtligheten är sparsam i Kleven, men ganska riklig i Kvillen där en bård av säv finns utmed strandkanterna. Stränderna utmed båda sjöarna är steniga, blockiga och har inslag av berg och häll. Sjöarna omges av barrskog och naturskön vildmarksmiljö.

Sjöarna erbjuder fint fiske efter abborre och gädda. Kleven hyser grov gädda. Möjligheterna att fiska från land är goda runt Kleven. Lämpliga fiskeplatser finns bl.a. kring badplatsen och på uddar i sjöns sydvästra del. Kvillen är mer svårtillgänglig från land med undantag för uddar på sjöns sydöstra sida.

Fiskarter
Gädda, abborre, mört, braxen, benlöja och gärs.

 

Allgunnens FVO:

Allgunnen är med sina 1310 hektar Kalmar läns näst största sjö, är belägen ca 13 km söder om Högsby inom det natursköna Allgunnenområdet. Sjön är en utpräglad vildmarkssjö, känd för ett bra gäddfiske, som omges av barrskog och en i det närmaste obefintlig bebyggelse. Sjön är lättillgänglig tack vare båtramper och flera båtar för uthyrning.

Sjön är måttligt djup, flikig och mycket rik på öar. Bottenkaraktären har ett stort inslag av sten och block. Allgunnen är en näringsfattig sjö med sparsam växtlighet vilken i huvudsak utgörs av glesa bestånd av vass, säv, näckrosor och notblomster. Sjöns stränder är flacka och består till största delen av sten och block.

Allgunnens östra del är väl avgränsad och benämns Bruddesjön. Östra delen av Bruddesjön är inte tillåten att fiska i - se nedan.

Möjligheterna att fiska från land är generellt sett goda, framförallt utmed sjöns västra sida. Fiske från båt är emellertid att rekommendera. Utmed kanterna av sjöns djupränna finns säkra fiskeplatser för gädda och abborre. Dessutom är grundområdet kring Solö är en bra plats för fiske efter abborre. 10 markerade risvasar finns i sjön (se sjökortet).

Besök www.allgunnen.se, där erbjuds fiskekort och båtuthyrning online!

Fiskarter
Gädda, abborre, gös, mört, braxen, björkna, sarv, benlöja, sutare, Gärs, siklöja och lake.
Minimimått på gös är 40 cm.

Om du är intresserad av kräftfiske - kontakta Lars Fehling 070-511 34 11 vid kräftfiske gäller minimimåttet 10 cm.

Fiskekort
Trolling är tillåtet med max ett spö per person. Gösen är fredad från nätfiske 1/5-15/6. Östra delen av Bruddesjön ingår inte i fiskekortet. Fiskegränsen är markerad på sjökortet.                                                                                                                          

Båtramper finns i sjöns norra och sydvästra del. Totalt 6 båtar finns för uthyrning och dessa återfinns på samma ställen som isättningsplatserna (se karta).

Kontaktpersoner båtuthyrning:
Rune Persson, Tomtestigen 20, 382 37 Nybro, 0481-14811, 070-5204811
Birger Carlzen, 070 6608983.

 

Badebodaåns FVO:

Nedströms Kiasjöns m.fl. sjöars fiskevårdsområde, med start i Badebodaån väster om Grönskåra tar Badebodaån, Kvarnsjön m.fl. sjöars fiskevårdsområde vid. För paddlingsentusiasten erbjuder området stora ytor att röra sig över. Med början i Kvarnsjön kan man lätt ta sig genom de tätt sammanlänkade Boasjön, Öasjön och Yttran, givetvis med ett spö i kanoten för att fiska av de områden som lockar till kast. Området innefattar också, utanför Badebodaåns huvudfåra, Grytsjön, Sävsjön och Skiresjö.

Sjöarna i området är i regel näringsfattiga och omgivna av barrskog. Den ringa bebyggelsen gör att området ger dig en känsla av vildmark då du paddlar dig nedströms.
Fiskevårdsområdet beskrivs med start längst uppströms.

Badebodaån
Den del av Badebodaån som upplåts inom fiskevårdsomret sträcker sig från kommungränsen mot Uppvidinge kommun väster om Grönskåra till en liten bit nedströms Skoga (några kilometer nedströms Yttran). Ån är i genomsnitt runt 10 meter bred under den här sträckan och håller i regel ett djup på 1-4 meter. Lämplig isättningsplats för kanot finns i Grönskåra utmed väg 125 (se karta).

Fiskarter
Gädda, abborre, mört, braxen, benlöja och lake.

Kvarnsjön
Turen går vidare till Kvarnsjön, där du bäst sjösätter din kanot eller båt på västra sidan av sjön (se karta). Den grunda Kvarnsjön erbjuder bra fiske efter grov gädda och abborre med god medelstorlek. Dessutom finns möjlighet att fånga stor braxen. Badebodaåns inlopp och området utanför Sjömaden på sjöns västra sida är bra fiskeplatser.

Fiskarter
Gädda, abborre, gös, mört, braxen, benlöja och lake.

Boasjön
Efter någon halv kilometers paddling på Badebodaån når du sedan den betydligt djupare Boasjön, med ett maxdjup på knappa 13 meter och ett medeldjup kring 4 meter.

Sjön är 54 hektar stor och möjligheterna att fiska från land är generellt sett goda om du saknar båt eller kanot. Lämpliga fiskeplatser finns bland annat på bergshällar utmed sjöns östra och södra sida. Från båt finns bra fiskeplatser utanför Badebodaåns in- och utlopp och invid risvasar i sjöns södra del. Gösfiske rekommenderas i anslutning till sjöns djupområde.

Fiskarter
Abborre, gädda, gös, braxen och lake.

Öasjön och Yttran
De långsmala sjöarna Öasjön och Yttran följer nedströms Boasjön. Även dessa sjöar erbjuder bra landfiskemöjligheter. Lämpliga fiskeplatser finns bland annat på bergshällar utmed Öasjöns nordvästra och sydöstra sida. I Yttran finns lämpliga fiskeplatser på uddar och hällar i sjöns mellersta del. Från båt kan man med fördel koncentrera fisket kring öar och i anslutning till Badebodaåns in- och utlopp. Isättningsplats för båt finns vid Badebodaåns utlopp i östra änden av Öasjön (se karta).

Fiskarter
Gädda, abborre, gös, mört, braxen, benlöja och lake.

Grytsjön, Skiresjö och Sävsjön
Även dessa 3 sjöar ingår i fiskevårdsområdet. Grytsjön och Sävsjön ligger söder om Boasjön och Skiresjö norr om Öasjön. Möjligheterna att fiska från land är varierande. Lämpliga fiskeplatser kan bland annat finnas på bergshällar utmed sjöarna. Samtliga av sjöarna har ett fint gädd- och abborrfisket, men bästa gäddfisket har nog Grytsjön. Båtisättningsplats finns i sydvästra delen av Grytsjön (se karta).

Fiskarter
Abborre, gädda, mört, sutare, braxen och lake.
Minimimått för gös är 40 centimeter.
 

Handbörds fiskevårdsområde

Emån är ett högklassigt vatten för mete. Den fiskrika ån erbjuder ett mycket bra mete efter ett flertal arter, som abborre, braxen, sutare och mört. Emån hyser grov braxen och sutare. I strömpartierna finns också chans att fånga färna av god storlek genom mete med flytande bröd. Spinnfiske efter Emåns grova gäddor är en annan spännande utmaning. Den sträcka av Emån som förvaltas av Handbörds fiskevårdsområde sträcker sig från Högsby kraftverk upp till kommungränsen mot Hultsfred, strax norr om Trånshult.

Störe delen av åns omgivningar ligger inom ett bördigt, mycket kulturrikt och naturskönt jordbruksområde. Den upplåtna sträckan har en längd av ca 15 km och är till största delen lugnflytande med inslag av enstaka strömpartier. Bottenstrukturen i ån domineras av mjuka bottnar med undantag av strömpartierna där bottnarna utgörs av sten och block. Växtligheten är generellt sparsam med måttlig förekomst av bland annat vass och näckrosor i lugnpartierna. Närmiljön utmed Emån består framförallt av åker- och ängsmark med glesa bestånd av lövträd på sina ställen.

Möjligheterna att fiska från land är goda. Bra och lämpliga fiskeplatser finns utmed åns östra sida från Blankaström ned till Högsby. Vid Ryngen i den övre upplåtna delen av Emån finns ett större sankområde inom vilket strandfiske inte är lämpligt.

För strandfiske utmed Emåns västra sida på sträckan från Dalby upp till Blankaströms kraftstation erfordras markägarens tillåtelse. Däremot är fiske från båt och kanot tillåtet inom denna sträcka utan särskilt medgivande.

Beträd ej åkrar med växande gröda och var varsam med inhägnader. Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för jordbruk eller övrig trafik.

Fiskarter
Gädda, abborre, öring, mört, braxen, björkna, sarv, sutare, färna och benlöja.

Fiske efter mal är förbjudet eftersom malen är fridlyst. Fångad mal måste ovillkorligen släppas tillbaka i ån.
Minimimått för öring och lax är 50 centimeter. All lax och havsöring som är märkt med radiosändare måste sättas tillbaka.

 

Högsby/Emådalens Fiskevårdsområde

Emån flyter fram genom ett bördigt jordbrukslandskap rikt på kulturhistoria och vackra vyer över småländsk natur. Ån är ett mycket omtyckt vatten bland metare och kan bjuda på duster med grov gädda, sutare, braxen och färna. Möjligheterna att fiska från land är goda. Vid Lanhagen mitt i centrala Högsby finns bra fiskeplatser med god tillgänglighet och fiskebryggor som är handikappsvänliga.

Det nedre avsnitt av Emån som ingår i Turistfiskekortet sträcker sig från kommungränsen mot Mönsterås vid Åsebo upp till kraftverket i Högsby. Den upplåtna sträckan har en längd av ca 11 km och är till större delen lugnflytande, men strömsträckor finns vid Lanhagen, Tingebro, Strösnäs och Åsebo.

Bottenstrukturen i åns lugna partier domineras av mjuka bottnar medan bottnarna på strömpartierna utgörs av sten, block och grus. Växtligheten är generellt sparsam, men en del vass och näckrosor breder ut sig i de lugna parterna. Den berörda sträckan av Emån omges framförallt av åkermark, med visst inslag av hagmark och blandskog i de nedre delarna. Den här delen av Emån förvaltas och upplåts av Högsby/Emådalens fiskevårdsområdesförening.

Lax- och havsöringsfångster inträffar då och då även om relativt få fiskar av dessa arter tar sig så här långt upp i systemet.

Fiskarter
Lax, Öring, abborre, gädda, mört, braxen, björkna, sarv, sutare, färna, id och benlöja.

Fiskekort
Fiske är förbjudet mellan 30/9 och 1/3 för att skydda öringen under dess lekperiod. Öring är ej tillåtet att fiska med turistfiskekortet.

Fiske efter mal är förbjudet eftersom malen är fridlyst. Fångad mal måste ovillkorligen släppas tillbaka i ån.

Minimimått för öring och lax är 50 centimeter. All lax och havsöring som är märkt med radiosändare måste sättas tillbaka.

 

Kiasjön m.fl. sjöars fiskevårdsområde

Badebodaån knyter ihop fiskevårdsområdet, som utöver ån även upplåter fiske i ett antal sjöar i systemet. Detta innebär att man har mycket vatten att utforska, däribland Kiasjön som är känd för bra gösfiske. Gösen återfinns också i hela systemet, även i ån. I Kiasjön är abborrar kring halvkilot vanliga och ibland förekommer även stora gäddor i fångsterna.

Om man söker sig nedströms genom fiskevårdsområdet stöter man på följande vatten:

Feresjön
Sjön är liten (40 hektar), djup och näringsfattig, belägen 3 km väster om Fagerhult. Sjön har i huvudsak mjuka bottnar, med visst inslag av sten och block. Sjöväxtligheten är sparsam och påträffas främst i sjöns nordvästra vik benämnd Svalget. Feresjön har omväxlande fasta stränder och mosstränder. Sjöns omgivningar utgörs av blandskog och hagmark.

Fiskarter
Gädda, abborre, gös, mört, braxen, benlöja och sutare.


Badebodaån
Det avsnitt av Badebodaån som förvaltas och upplåts av Kiasjön m.fl. sjöars Fvof sträcker sig från Rövaremåla upp till Feresjöns utlopp i ån strax uppströms Kiasjön. Utmed avsnittet finns omväxlande strömmande partier utgörs av sten, block och grus medan mjuka bottnar är dominerande i höljorna. Växtligheten är riklig i höljorna och utgörs av vass och näckrosor. Badebodaåns närmiljö består av barrskog och har stark vildmarkskaraktär.

Den del av Badebodaån som upplåts inom fiskevårdsområdet är 8 km lång och ca 10 m bred. Djupet på sträckan varierar mellan 1 och 4 m. Gädd- och abborrfisket är bra och lämpliga fiskeplatser från land finns bland annat uppströms åns mynning i Kiasjön, samt i höljorna nedströms Björkshult.

Fiskarter
Abborre, gädda, gös, mört, braxen, benlöja och sutare.


Kiasjön
Kiasjön är en 192 hektar stor, näringsfattig sjö belägen ca 3 km sydväst om Fagerhult. Sjön är djup med omväxlande sand-, sten-, och dybottnar. Sjöväxtligheten är generellt sparsam men mer vattenväxtlighet påträffas i de flesta vikar. Sjöns stränder är överlag fasta, bitvis steniga och har inslag av berghällar. Kiasjöns omgivningar utgörs av blandskog. Från båt finns bra fiskeplatser i Rotamosseviken och utanför Kiatorp. Möjligheterna att fiska från land är generellt sett goda. Lämpliga fiskeplatser finns framförallt utmed sjöns östra sida.

Fiskarter
Abborre, gädda, gös, mört, braxen, sarv, benlöja, sutare och gärs.


Björkshultssjön
Björkshultssjön ligger just invid Björkshults samhälle och är en liten (endast 15 hektar) näringsrik sjö. Sjön omgärdas av vassbälten, har i huvudsak mjuka bottnar och erbjuder ett bra gäddfiske.

Fiskarter
Gädda, abborre, gös, mört, braxen, sutare och benlöja.
 

Fiskekort
Vid trolling får max 2 fiskespön användas samtidigt.
Minimimått på gädda och gös: 40 cm.

Båtuthyrning
Båt finns för uthyrning i Kiasjön. Kontakta Ekevågs Lanthandel.

Boende
Se karta för boendemöjligheter.

Läs gärna mer på fiskevårdsområdets egen hemsida: kiasjon.pikabol.se

Sinnersjöarnas fiskevårdsområde

Fiskevårdsområdet upplåter fiske i Stora och Lilla Sinnern. Stora Sinnern är en 230 hektar stor, näringsfattig sjö belägen ca 8 km söder om Högsby. Stora Sinnern omsluts av barrskog och eftersom sjön inte omges av så mycket bebyggelse infinner sig efter en stunds fiske på sjön en känsla av orörd vildmark.

Lämpliga och tillgängliga fiskeplatser från land finns framförallt i anslutning till vägen utmed sjöns västra sida. Grov gädda med vikter upp mot 10 kg finns i sjön.

Sjön är djup, 25,5 meter som djupast, med ett medeldjup på 10,5 meter, och har omväxlande mjuka, steniga och blockiga bottnar. Sjöväxtligheten är sparsam och återfinns i huvudsak i sjöns grundare vikar. Stora Sinnerns stränder är fasta och utgörs av sten, block och häll. Fisket i Stora Sinnern förvaltas och upplåts av Sinnersjöarnas Fvof.

Fiskarter
Abborre, gädda, gös, mört, braxen, björkna, sarv, benlöja, sutare, gärs, siklöja och lake.

Fiskekort

Gösen skall vara mellan 45 – 65 cm. Max en gädda och en gös per dag och fiskare.
 

Båtramp finns utmed vägen till Allgunnen och båtplats finns att hyra vid båtrampen. Kontaktperson Lars Larsson 070-562 95 75

Boende
Hemming Larsson, Ekeby 301, 579 92 Högsby, 0491-24024, 070-6608959,hemming.larsson@hogsby.net, www.sinnern.com
Kontakta också turistbyrån i Högsby för mer information om boendemöjligheter: 0491-29159,turism@hogsby.se

Tämmens fiskevårdsområde

Bästa fisket efter gädda i Tämmen är mellan maj och mitten på juni. Därefter kan gäddan vara ganska svårfångad. Mete efter abborre, mört, braxen och sutare går bra hela sommarhalvåret. Delen av sjön belägen mot byarna Djuphult, Stenbrohult och Grönskåra är grund, med ett medeldjup på 1,5 - 2 meter och har dyiga bottnar. Den del som angränsar till Tämshult och Flatehult är betydligt djupare, ned mot 8 meter, och har stenigare stränder.

Sjöns fiskevårdsområdesförening planterade in gös 2005, men resultatet av dessa utsättningar är än så länge ovisst.

Fiskarter
Abborre, gädda, mört, braxen, sutare, sarv och ruda.

Båtramp saknas tyvärr, men båtar (med eller utan motor) finns att hyra, kontakta:
Göran Hållstedt, Stenbrohult, 579 93 Grönskåra, 0481-70090, 070-2586822,
För övriga frågor kontakta Lenbit Rauden i Tämshult 070-663 7130

Välens fiskevårdsområde

Välen är en näringsfattig klarvattensjö på 266 hektar, djup, flikig och rik på öar. Sjön, som är belägen strax nordväst om Fagerhult, hyser ett starkt gäddbestånd där fiskar mellan 3 och 5 kilo är vanliga. Välen har även potential till större fisk då exemplar upp till 15 kilo har fångats. Men för att komma i kontakt med de större fiskarna krävs som vanligt tålamod, kunnande och en rejäl portion tur.

Sjöns bottenstruktur utgörs omväxlande av lera, dy och sten. Sjöväxtligheten är sparsam i större delen av sjön med undantag av de grunda vikarna i sjöns norra delar där vattenväxtligheten breder ut sig i större grad. Sjöns stränder är till övervägande delen fasta med inslag av block och häll främst utmed östra sidan. Välens omgivningar utgörs framförallt av barrskog men i sjöns nordvästra del finns även inslag av lövskog och betesmarker.

Möjligheterna att fiska från land är generellt sett goda, framförallt utmed sjöns östra sida. Lämpliga fiskeplatser finns bland annat vid Välsgärde, på bergshällar vid Hällaklint, i anslutning till Välenbaden samt utmed vägbron i sjöns sydöstra del. Välen har ett maxdjup på 18 meter och ett medeldjup kring 4 meter.

Fiskarter - Välen
Abborre, gädda, gös, mört, benlöja, lake, ruda och sutare.

Utöver Välen erbjuder Välens fiskevårdsområde även fiske i Vrången och Skälsbäcksgölen.

Fiskarter - Vrången
Abborre, gädda, mört, benlöja, sutare, ruda och lake.
Fiskarter - Skälsbäcksgölen
Abborre, gädda, mört, sutare och ruda.

Fiskekort
Trollingfiske är förbjudet.

Båtuthyrning
Kontakta Ekevågs Lanthandel  se ovan.

Boende
Välenbadet, camping, 072-7862339
Skälsbäcks Skolas gamla lärarbostäder, 0481-713 27, 070-384 69 62
Fagerhults Samhällsförening Strandgården, lägenhet. Kontaktperson: Ingemar Petersson, 070-396 33 12.

Älmten/Broasjöns fiskevårdsområde

De två något mindre och grundare sjöarna Älmten och Broasjön ingår i fiskevårdsområdet. Älmten, som med sina 55 hektar är den större av sjöarna, har ett rikt bestånd av gädda och relativt storvuxen sutare. Sjöarna är belägna öster om Fagerhult.

Älmten
Älmten är en måttlig näringsrik sjö belägen ca 3 km öster om Fagerhult. Sjön är till övervägande delen grund med omväxlande sand-, sten-, block- och dybottnar. Sjöväxtligheten är måttlig med en ställvis kraftig ridå av starr, säv och vass utmed stränderna. Sjöns stränder är fasta, små till storblockiga och har inslag av häll i den nordöstra delen. Älmten omges av barrskog och sjön med omgivningar har vildmarkskaraktär.

Möjligheterna att fiska från landet är varierande. Lämpliga fiskeplatser finns framförallt längs vägbanken och på hällar utmed sjöns nordöstra sida. Gäddor på 6-8 kilo förekommer då och då vid sportfiske i sjön.

Fiskarter
Abborre, gädda, mört, benlöja, sutare, Gärs, lake och ruda.

Broasjön
Sjön är en liten, måttligt näringsrik sjö belägen ca 6 km nordost om Fagerhult. Sjön är grund och har i huvudsak mjuka bottnar med visst inslag av sten och block. Sjöväxtigheten är måttlig med bälten av vass i vikar och utmed större delen av sjöns stränder. Broasjöns stränder är fasta med visst inslag av block och häll. På flera ställen omgärdas stränderna av lövsly vilket gör sjön svårtillgänglig från land. Sjöns omgivningar utgörs av granskog.

Möjligheterna att fiska från land, i den 11 hektar lilla sjön, är bäst på uddar och hällar utmed sjöns sydvästra och östra sida. Från båt rekommenderas mete invid risvasar. Sjön hyser rikligt med abborre och gädda.

Fiskarter
Abborre, gädda, mört och lake.

Älmten/Broasjöns fiskevårdsområde upplåter också fiske i Bölsgöl, men denna är svårtillgänglig eftersom den omgärdas av gungfly.

Fiskekort
Minimimått på gädda - 40 cm.

Ekevågs lanthandel tillhandahåller båtar för uthyrning i Älmten och Broasjön - kontaktuppgifter se ovan.

I nordöstra delen av Älmten (se karta) finns ramp för isättning av båt. Kontakta Lars-Willy Johansson, Farshult 115,
570 72 Fagerhult, 0481-71231, 070-6563660.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 

Högsby Turistfiskekort

Vår uppgift är att samordna fisket i Högsby kommun.

Organisationsnummer: 212000-0688

Kundnummer: 1133, Område: 1095.
  

Filer för nedladdning


Allgunnen

Älmten, Boasjön

Badebodaån, Björkshultssjön

Badebodaån, Mörtesjö

Bjärssjön, Kleven, Kvillen

Emån Nedre del

Emån Övre delen

Kiasjön, Feresjön

Kvarnsjön, Boasjön

Öasjön, Yttran, Skiresjö

Översiktskarta

Sävsjön, Grytsjön

Stora & Lilla Sinnern

Välen

Fiskeområden i närheten av Högsby Turistfiskekort

Abodaortens FVOF
Boasjö
Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar
Handbörds FVOF
Sinnernsjöarna

Anslutna fiskeområden i Kalmar län
 Din varukorg är tom.