Åby Älvs Nedre FVOF

 

Åbyälven m fl vatten

  Västerbottens län / Skellefteå kommun.

Vid för höga vattentemperaturer stänger vi vattnen. För mer information se vår hemsida https://www.abyalven.se/

Åbyälven är en 175km lång skogsälv med sitt källflöde i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten. De sista 43km ligger inom Västerbottens län. Åbyälvens avrinningsområde ligger helt i skogslandet och är därmed inte nämnvärt påverkad av snösmältningen i fjällkedjan. Avrinningsområdet utgörs av ett moränlandskap bestående av barrskog och myrmarker med ett fåtal stora biflöden. Efter länsgränsen fram till utloppet omges älven av ökande andel sträckor med jordbruksmark. De nedre sträckorna faller brantare än någon annan norrlandsälv och erbjuder ett stort antal trevliga strömmar och forsar. Älven är klassat som Natura-2000 område och anses ha hög artrikedom, nyckelarter som lax, utter och flodpärlmussla återfinns i området. Det går också hitta många sällsynta växtarter längst älven som tex Västerbottens landskapsblomma Kung Karls spira.

Åbyälvens Nedre FVO sträcker sig från söt- och saltvattengränsen vid Renholmens kaj upp till hängbron i Blåfors. Dessutom ingår sjöarna Bastusjön, Åbyträsket och Djupsjön. Förutom lax så finns det fina bestånd av öring, harr, abborre och gädda i älven. I sjöarna är gädda, abborre och mört vanliga arter. Den huvudsakliga uppvandringen av lax i älven sker under vår och försommar.

Åbyälvens nedre FVO har en aktiv styrelse med en verksamhetsplan där fiskevård och arbete med att upprätthålla ett tillgängligt och trivsamt fiske ingår.

Åbyälvslaxen är en naturligt självreproducerande laxstam som med svenska mått mätt är unik. Den har inte i samma utsträckning som många andra norrlandsälvar utsatts för utsättning av andra främmande laxstammar. Detta innebär att laxen i älven är nästan genetiska identisk med den ursprungliga Åbyälvslaxen.

Det sattes på 1990-talet stort hopp till en laxtrappa som byggdes vid Hednäs kraftverk. Tanken var att laxen skulle nå fina lekbottnar och uppväxtplatser uppströms kraftverket och även fina områden i Norrbottens län. Tyvärr har det varit problem med de lösningar som gjordes för upp- och ned-vandring av fisk med följden att populationsökningen hos laxstammen i Åbyälven uteblivit. Detta är orsaken till att FVO har infört hårdare regler för fisket efter lax än myndigheternas generella krav på ett laxförande vatten. Vi är rädda om vår unika laxstam.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Öring


Vanlig

Harr


Vanlig

Mört


Vanlig

Sik


Vanlig

Lax


Normalt

Id


Normalt

Lake


Normalt

Stäm


Normalt

Stensimpa


Normalt

Siklöja


Normalt

Nors


Lite

Ål


Sällsynt
 

Åby Älvs Nedre FVOF

Logo Åby Älvs Nedre FVOF

Åby Älvs Nedre Fiskevårdsområde bildades i slutet på 1980-talet för att på uppdrag av fiskerättsägarna bedriva skötsel och förvaltning av fisket i älven.

Fiskevårdsområdet sträcker sig från söt- och saltvattengränsen vid Renholmens kaj upp till hängbron i Blåfors. Dessutom ingår sjöarna Bastusjön, Åbyträsket och Djupsjön.

Organisationsnummer: 894702-0635

Kundnummer: 3010, Område: 3011.

Kontaktpersoner

Magnus Larsson, ordförande
070 - 315 34 69  

Mikael Bergh, vice ordförande 
070 - 669 91 35  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Åby Älvs Nedre FVOF

Byskeälvens FVO Västerbottensdelen
Brännträsket, Ostträsket, Storbäcken m fl vatten
Ångsågen, Kvarnbäcken, Stormarkselet
Ungdomsfiskekortet Skellefteå kommun
Skellefteälven (Skellefteå stadskärna)

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.