Undens FVO

 

Unden

  Örebro län och Västra Götalands län / Laxå, Karlsborg och Töreboda Kommun.

Unden i Tivedens djupa skogar är klassad som riksintresse. Den är en grundvattensjö, tillflödet genom botten är cirka 40% av det totala tillflödet. Unden är en av vårt lands förnämsta storrödingsjöar, både sjöns topografi och dess ekosystem är lämpligt för rödingproduktion. Unden har klart kallt vatten och är en sjö med medeldjup på 34 m och största djup anges till 108 m. 

I sjön finns röding, öring, sik (3st varianter), gädda, abborre, lake samt vitfisk. Störst kända fångade fiskar i Unden är; röding 10,5 kg, gullspångsöring 14,4 kg, sik 3,2 kg, abborre 2,8 kg och gädda 17,0 kg. Inplanterad brunnshytteöring leker i rinnande vatten efter c:a 3 år. Från att vara smolt lever öringen 1-2 år i kläckningsbiotopen, för att sedan gå ut i sjön och äta sig stor och stark. Ett antal av dessa går sedan tillbaka till lekbiotopen för ny lek.

Kalkning av Undens tillflöden sker årligen och vattenprover tas kontinuerligt för att övervaka att bästa vattenkvalitet vidmakthålls. Fiskeregler är införda för att ett uthålligt fiske skall kunna upprätthållas.

Unden har en areal av 9540 ha och har 13 bäckar som tillflöden. Sjöns medeldjup är 35 meter och det största djupet är 108 meter. Avtappning sker genom tre kraftverk som ägs av Sätra Bruk AB. Avtappningen är som mest 6 m3 per sekund (= 8640 m3 per dygn). Göta Kanalbolag AB som har den ursprungliga vattenrätten förser kanalen med erforderlig vattennivå för seglation. Avtappningen går även då genom kraftverken.

Edsån som förbinder Unden med Viken tillhör inte fiskevårdsområdet.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

Fiskarter


Abborre

Vanlig

Ökat genom predation på kräftor

Gädda

Vanlig

Mycket stora gäddor finns ute i sjön

Nors

Vanlig

Betesfisk som återhämtat sig efter att kalkningen startade

Signalkräfta

Normalt

Inplanterad på 1980-talet och är nu etablerad i större delen av sjön

Röding

Normalt

Vikande population och stödinsättning diskuteras

Sik

Normalt

3 arter finns

Lake

Normalt

Förekommer mest som smålake

Öring

Lite

Vi har nu en självlekande stam som är i ökande

Mört

Lite

Sarv

Lite

Gärs

Lite

Harr

Sällsynt

Bäckröding

Sällsynt

Finns lokalt i ett tillflöde men ingår inte i UFVO

Ål

Sällsynt

Kanalbolaget planterade in ål under flera år men nu är den så gott som borta
 

Org ID: 166, Area 131

Undens FVO

Undens Fiskerättsförening bildades i mitten av 1950-talet. Denna förening bildades för att agera aktiv motpart mot Sveriges första kommersiella atomkraftverk som aldrig blev förlagd till Unden. För att få hjälp med kalkningsåtgärder när ph närmade sig 5,0 bildades Undens FVO förening. Sedan 1977 har Undens FVO erhållit statsbidrag för kalkningsåtgärder.

Kalkstenskross har körts ut på rödingens lekplatser. Undens tillflöden kalkas årligen med båt och helikopter.

Vattenprover tas 4 gånger/år på 5 förutbestämda platser för att kunna följa vattenkvaliteten över tid. Vi har mycket bra värden och detta är mycket viktigt att det vidmakthålls. Fiskeregler är införda för att ett uthålligt fiske skall kunna upprätthållas.


Kontaktpersoner

Christer Johansson:
070-625 49 46
  
  

Filer för nedladdning


Djupkarta

Trolling karta samt regler.

Fiskeområden i närheten av Undens FVO

Gårdsjön, Narven och Långtjärn
Edsån
Baltak
Hökensås
Tivedenområdet (Hökensås)

Anslutna fiskeområden i Örebro län

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se