Storsjön (Jämtland)

  Storsjön - regelverk

Fritt handredskapsfiske
------------------------
Handredskapsfisket är fritt i hela Storsjön. Med handredskap menas spö, pilk eller liknande redskap som är utrustat med lina och högst 10 krokar. Inom enskilt vatten är handredskapsfiske från land och från uppankrad båt samt vintertid från is fritt.

Allmänt och enskilt vatten
------------------------
Storsjön består dels av allmänt vatten (det s.k. Storsjöflaket), där allmänheten enligt lag har relativt långtgående frifiskerättigheter, dels av enskilt vatten, det senare uppdelat på fyra fiskevårdsområden, (Storsjön-Östersunds, Storsjön-Krokoms, StorsjönÅres och Storsjön-Bergs fvo).

Fiskekort
------------------------
För fiske som ej omfattas av det fria handredskapsfisket skall fiskekort lösas. Ett gemensamt fiskekort för Storsjöns samtliga fiskevårdsområden kan lösas. Priser: 70 kr/dygn, 200 kr/vecka, 600 kr/år. För fiskerättsägare inom eget fvo 50 kr/år och för hela sjön 250 kr/år.

Tillåtna redskap
------------------------
Vid fiske med fiskekort på enskilt vatten och vid fiske på allmänt vatten gäller gemensamma redskapsbestämmelser.

Det är tillåtet att fiska med:

 •  Dunutter, dragutter, trolling och dragrodd med högst 10 beten per båt.
 •  Högst 180 meter bottensatta nät med största djup av tre meter.
 • En bottensatt långrev med högst 100 krokar. Krokarna får inte vara uppflötade.
 • Högst sex ryssjor eller burar. (Med burar avses även tinor, mjärdar och liknande redskap).
 • ​​​​​​​ Högst 10 ståndkrokar.


Övriga allmänna regler

 •  Inom Storsjön råder nätfiskeförbud under perioderna 15 maj–15 juni samt 1 december – 31 december.
 • Minimimått för öring är 45 cm. Fångad öring under minimimåttet skall återutsättas.
 •  Utestående redskap skall vara märkta med ägarens namn och adress eller fastighetsbeteckning.
 •  Fiskeförbud råder i samtliga harrförande bäckar under perioden 15 april-1juni.

Allt kräftfiske är förbjudet i hela Storsjön.Särskilda regler inom respektive fiskevårdsområde
------------------------

Storsjön-Åre

 • Fångstbegränsning av öring genom trolling- eller dragutterfiske till max två fiskar per dygn, råder under tiden från och med islossning till och med 15 juni mellan Brastabron och Hallen i en tänkt linje mellan Hallens ångbåtsbrygga och Hammarnäs ångbåtsbrygga.
 • Fiskerättsägare på eget skifteslag inom aktuellt område är undantagen från begränsningen.

Storsjön-Berg:

 •  Allt fiske är förbjudet i hela Billstaån samt inom en radie av 300 meter från hamnpirens yttersta spets utanför Billstaåns mynning. Allt nätfiske är förbjudet inom en radie av 300 m från hamnpirens yttersta spets utanför Billstaåns mynning samt söder om en linje från stugorna ca 500 m norr om Capri till gamla timmeravlägget i Galhammar. Se karta punkt 2.
 • Allt nätfiske är förbjudet utanför samtliga bäckutlopp inom en radie av 200 m under perioderna 15 april – 15 juni samt 1 september – 31 oktober.


Storsjön-Krokom och Storsjön-Östersund:

 • Allt nätfiske är förbjudet inom ett område som begränsas av en linje vattenverket i Minnesgärde – Vallsundsbrons anslutning mot Frösön samt en linje från Östersem via en linje över Kycklingholmen till Frösön. Se karta punkt 1.


Storsjön-Östersund:

 • Allt nätfiske är förbjudet inom en radie av 200 m från Odensalabäckens mynning samt Vålbacksåns mynning. Se karta punkt 3 och 4.
 • Allt nätfiske är förbjudet utanför samtliga bäckutlopp in en radie av 200 m under perioden 15 april – 15 juni samt 1 september - 31 oktober.


I tillflöden till Storsjön gäller dessutom:

 •  Förbud att fiska öring under perioden 1 september – 31 oktober i samtliga tillrinnande vatten upp till första definitiva vandringshindret.

 

 •  Allt fiske är förbjudet året runt i Semsån och Odensalabäcken samt i alla bäckar inom Storsjön- Bergs fvo.


Utskrivet fiskekort skall medföras under fiske och på begäran kunna uppvisas för tillsynspersonal.

Den fiskande är skyldig att underrätta sig om gällande bestämmelser som gäller inom respektive område.

Övrigt:

Där fiske sker som avviker från respektive fiskevårdsområdes bestämmelser, har fiskevårdsområdet eller dess företrädare rätt att ta ut en kontrollavgift. Avgiften kan variera beroende på överträdelse, dock max 10 % av gällande prisbasbelopp.

Ladda gärna hem och läs https://www.ifiske.se/pdf/107/Informationsblad__kostrekommendationer_fisk_Froson__Lillsjon__2021-07.pdf

 


2024-02-21 | https://www.ifiske.se/fiskekort-storsjon-i-jamtland.htm?rules=54 | www.ifiske.se
 Din varukorg är tom.