Möckelns FVOF

 

Möckeln, Steningen, Såganässjön mfl

  Kronobergs län / Älmhult och Ljungby kommun.

Sjön Möckeln är den tredje största sjön på den småländska sjöplatån efter Bolmen och Åsnen och ligger sydväst om Växjö, nära gränsen till Skåne. Möckeln är en näringsfattig så kallad brunvattensjö eller dystrof sjö med relativt lågt pH, naturligt. Liksom andra liknande sjöar i Sverige drabbades Möckeln av försurningen och kalkning sker idag regelbundet.

Bland fiskarter som förekommer i Möckeln finns abborre, gädda, gös, ål, lake, braxen, mört, björkna, faren, sarv, gärs, benlöja, siklöja och mal. Malen är Sveriges största insjöfisk och har i Möckeln en av sina fyra förekomster i landet (de övriga är Emån i Småland, Båven i Södermanland och nedre Helgeåns vattensystem, Kristianstads vattenrike i Skåne). Särskilt i de nordvästra delarna av sjön, runt Agunnarydsåns utlopp har malen en fast och stabil stam. Malen är en fridlyst fisk och måste omedelbart släppas om den fångas. Den största mal som fångats i Möckeln och som dokumenterats (år 1994) vägde 52 kg. Vanligaste fiskarterna i sjön är gädda, abborre, gös, braxen och mört. Särskilt fiske efter gös är mycket populärt i sjön.

Sjön har en area på 48 km² och ligger cirka 136 meter över havet. Största djupet är 12 meter. Längden är cirka 16 kilometer från norr till söder. Största bredden i de nordliga delarna är nästan 7 kilometer, men de södra och mellersta delarna är smalare med cirka 1 - 1,5 kilometer. Tre tillflöden finns, den större Helge å som mynnar i Möckeln vid Diö i nordöst, samt de två mindre Lilla Helge å och Agunnarydsån som mynnar i sjön längst i nordöst respektive nordväst. Utloppet från sjön sker vid fastigheterna Älvanäs och Byvärma i nordväst, där Helgeån sedan fortsätter söderut mot Hanöbukten i östra Skåne. Ett tidigare utlopp fanns före sjösänkningen i södra delen av sjön. Detta utlopp söderut förband Möckeln med Drivån via de numera sänkta sjöarna i Älmhult och Ormakulla. Vattenflödet söderöver drev numera försvunna kvarnar i byarna Slätthult och Kongstorp.

Genom sjösänkningar och kommunal markexploatering på 1900-talet har detta dåtida utlopp numera tvärtom förvandlats till ett stundvis stillastående dagvattentillflöde åt Möckeln. Vattenståndet kan variera cirka 1 meter upp eller ner över medelvattenlinjen (137 till 135 meter över havet) beroende på nederbörd och tillrinning, men sjön är inte reglerad. [Källa: Wikipedia]

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gös


Rikligt

Faren


Rikligt

Björkna


Rikligt

Mal


Vanlig

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Sutare


Normalt

Ruda


Lite

Id


Lite

Sarv


Lite

Ål


Lite

Färna


Lite

Asp


Lite

Lake


Sällsynt
 

Möckelns FVOF

Logo Möckelns FVOF

Fiskevårdsområdet omfattar Möckeln, Steningen, Såganässjön samt en del av Lilla Helge å.
Sjöarna ligger i Älmhult och Ljungby kommuner i sydvästra Småland, Kronobergs län, strax norr om Älmhult.

Organisationsnummer: 829001-0993

Kundnummer: 164, Område: 126.

Kontaktpersoner
  
  

Fiskeområden i närheten av Möckelns FVOF

Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO
Stensjön och Agunnarydsjön
Vissjön
Målasjön m.fl sjöars FVOF
Gustavsfors, Delary Dammsjö

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.