Norrtälje Sportfiskare

  • Erken
  • Lommaren
  • Norrtäljeån
 

Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten

  Stockholms län / Norrtälje kommun.

Erken - OBS!!  endast del av Erken
Upplands största sjö till volymen, 23 km2 stor och med ett maxdjup på ca 22m, omges till stora delar av
vildmarksliknande skog med stort inslag av blockterräng. På kortfiskeområdena finns det mängder av intressanta stengrynnor och branter att fiska vid men även fiske vid de långsträckta vassarna kan ge fantastiskt gäddfiske!

I Erken riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös men även fiske efter de vanligaste karpfiskarna, som är typiska för sjöar i odlingslandskapet, kan göras med framgång. Möjligheterna att fiska från land är begränsad men kan göras vid några platser på den norra stranden, från Rörvik till Hasselhorn och från stränderna inne i Svanbergaviken. Vid ”Rumpudden”, mellan Rörvik och Hasselhorn, finns 2st vindskydd med grillplatser.
Allmän och bomfri sjösättningsramp finns vid Vikingabyn ( https://kartor.eniro.se/m/QYT6O ), Svanberga! Parkera INTE vid vändplanen, vid entrén till Vikingabyn, utan parkering ska endast göras på infartsängen! Bomfri ramp innebär att den är öppen men både Svanberga båtförening och Norrtälje SF ser gärna att en avgift om 100 kr, alternativt ett säsongskort om 500 kr, betalas som bidrag för öppenhållande och underhåll av rampen (inget som kommer kontrolleras men som görs av seriös användare)! Följ instruktionerna på plats!

Lommaren
Näringsrik och långsträckt sjö med täta, långsträckta vassar. Grund och stenbottnar saknas helt men dock finns det partier på den södra stranden som består av sten och berg. Sjöns djupaste del, ca 7m, finns på området där sjön är som smalast.

I Lommaren, och vid Lommarbadet i sjöns östra ände, finns det möjligheter att sjösätta båt i anslutning till badets parkeringsplats. Möjligheter till landfiske är i stort sätt obefintligt men går att genomföras vid några allmänna bryggor i sjöns östra del.

I Lommaren riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös under hela året. Många av sjöns stora abborrar vandrar upp till Lommaren från havet efter leken via Norrtäljeån, blir sedan kvar tack vara den goda tillgången på föda och kan bjuda på riktiga huggsexor vinter som sommar! De vanligaste karpfiskarna, som är typiska för sjöar i odlingslandskapet, finns också i stora mängder.

Limmaren
Näringsrik och relativt grund sjö, och på gällande område, bestående av täta vassar. På området finns det ett par grund samt även förekomst av steniga bottnar. På området råder ett maxdjup om ca 5m.

Tyvärr finns inga allmänna sjösättningsplatser och landfiske är i stort sätt obefintligt. Info kan fås av Norrtälje
Sportfiskare.

I Limmaren riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös och främst under vintern kan man ha framgång om det vill sig antingen vid pimpelfiske eller ismete. De vanligaste karpfiskarna, som är typiska för sjöar i odlingslandskapet, finns också i stora mängder.

Frötuna-Kyrksjö
”Frötunasjön” skiljer sig avsevärt i karaktär jämfört med de övriga vattnen i kortfiskeområdet. Sjön omgärdas delvis av branta berg och sluttningar och delvis av flackare stränder i anslutning till jordbruksmark. Sjöns djupförhållanden blir därefter och bottnen sluttar på vissa ställen mycket kraftigt. Strändernas består delvis av sten och berghällar men även av både glesa och täta vassar. Ett grund finns på området och ett maxdjup om ca 15m finns mitt i sjön. På sjöns norra strand finns det möjligheter att sjösätta en mindre båt. Platsen nås från gamla Norrtäljevägen.

Landfiske kan ske från utstickande uddar/berghällar i sjöns södra del, mot Lönnsvik, från både den västra och östra stranden. OBS!!! Uppmärksamma och respektera de gränser som skiljer kortfiskevattnet från Lönnsviks vatten- och fiskerättsägare och att det är strängeligen förbjudet att beträda privat mark och bryggor!! Utmärkning finns på både östra och västra sidan inåt Lönnsvik som består av vit/rödmålade skyltar (vitt=kortfiskevatten, rött=privatvatten)”. I Frötunasjön riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös under hela året och speciellt pimpelfiske kan ge goda resultat. Även de vanligaste karpfiskarna förekommer.

Malstasjön
Näringsrik och relativt grund sjö som delvis omgärdas av branta berg och sluttningar och delvis av flackare stränder i anslutning till jordbruksmark. De grunda vikarna i väster och öster täcks till stor del av näckrosor från tidig sommar. Inga allmänna sjösättningsplatser finns men vid badplatsen, som är nåbar från Malsta Kyrkas parkering, kan man lätt nå sjön med kanadensare eller annan lättare farkost. Tala med kommunen och visa hänsyn till badets gäster. Landfiske är i stort sätt obefintligt men kan göras vid de utstickande uddarna i sjöns södra del, Degaröviken.

I Malstasjön riktas fisket främst in på abborre, gädda året runt och de vanligaste karpfiskarna, som är typiska för sjöar i odlingslandskapet, finns också i stora mängder.

Rimbo Långsjö
Näringsrik och långsträckt sjö med mycket varierande stränder bestående av täta eller glesa och långsträckta vassar, sten och berghällar. Ett flertal grund och stenpartier förekommer.

I Rimbo Långsjö, och vid kommunens badplats i sjöns östra ände, finns det möjligheter att sjösätta båt. Tala med kommunen och visa hänsyn till badets gäster. Möjligheter till landfiske är i stort sätt obefintligt från den norra stranden men går delvis att genomföra på den södra stranden.

I Rimbo Långsjö riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös under hela året och de vanligaste karpfiskarna, som är typiska för sjöar i odlingslandskapet, finns också i stora mängder.

Norrtäljeån
Från sjön Lommaren i väster rinner Norrtäljeån igenom Norrtälje stadskärna tills den slutligen mynnar i Norrtälje hamn. Åns stränder är från den övre delen och ned till ”Gamla Elverksbron” relativt lättillgänglig och består i huvudsak av en bård med al, ask och lönn. Bitvis berörs den övre sträckans norra strand av privata tomter och på den övre sträckans södra strand berörs privata tomter i mindre utsträckning. All tomtmark är naturligtvis förbjuden att beträda!! Åns lopp är på den övre sträckan i stort sätt lugnflytande.

Den mellersta delen av ån från strax uppströms ”Gamla Elverksbron” och ned till bron vid Åtellet, ”Flugfiskesträckan”, faller ån ut ca 3m vilket naturligt skapar ett lopp från svagt till hårt strömmande partier under medelvattenflöde. Efter längre regnperioder kan flödet bli mycket högt vilket gör att vissa delar i den mellersta sträckan blir olämplig att vada i. Stränderna längs den mellersta delen består huvudsakligen av hårdlagda ytor som gör tillgängligheten minimal vilket kräver vadning. Vadning sker endast från en sida!! Följ anvisningarna!!

Åns nedre del sträcker sig från bron vid Åtellet och ut till dykdalberna i Norrtälje hamns inlopp, som ligger i jämnhöjd med havspiren. Stränderna längs den nedre delen består huvudsakligen av hårdlagda ytor. Tillgängligheten är mycket god!

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Gäller bara i vissa vatten eller på vissa platser, se fiskeregler/kommentar

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Gös


Rikligt

Mört


Rikligt

Braxen


Rikligt

Gärs


Rikligt

Björkna


Rikligt

Sill / Strömming


Rikligt

Invandrar till Norrtäljehamnen under försommaren.

Id


Vanlig

Sarv


Vanlig

Sutare


Vanlig

Ruda


Normalt

Nors


Normalt

Lake


Normalt

Regnbåge


Lite

Planteras ut under "Norrtälje Marknadsafton"

Ål


Lite

Vimma


Lite
 

Norrtälje Sportfiskare

Norrtälje Sportfiskare förvaltar idag fiskekortsförsäljning till ett antal sjöar i Norrtäljes närhet. 

Grunden till Norrtälje SF, som är FK Rospiggen, bildades 1976 varefter föreningen slog sig samman med Norrtälje FvF i början på 1990-talet och därmed föddes NSF!

Vi bedriver främst tävlingsfiske, men är även engagerade gällande restaureringsarbeten för att förbättra miljöerna i vattendrag och sjöar i vårat kortfiskeområde.

Organisationsnummer: 814401-0371

Kundnummer: 3065, Område: 3070.

Kontaktpersoner

Kenneth Jonsson
070 - 673 97 83

   

Filer för nedladdning


Förbud zoner Erken

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Norrtälje Sportfiskare

Närdingen
Infjärden Rådmansö
Gavellångsjön
Skedviken
Singö FVOF

Anslutna fiskeområden i Stockholms län
 Din varukorg är tom.