Kävlingeåns-Löddeåns FVOF

 
  Skåne län / Kävlinge, Lomma och Lund kommun.

Kävlingeån/Löddeån:
Kävlinge- och Löddeån fvo förvaltar ett fiskeområde från dess mynning i Öresund och 3 mil åsträcka upp till L Harrie.

Åns huvudsakliga sträckor består av lugnflytande partier med bra miljöer för många fiskarter och har en mycket artrik fiskfauna med upp till 28 olika arter. I åns nedre delar förekommer storvuxna bestånd av abborre och gädda. Årligen fångas gäddor mellan 15 och 20 kg.
På åns mer strömmande partier och i mynningsområdet fångas havsöring, främst under tidig vår, januari till april.
Längs ån finns en rad med gamla vattenmöllor, vilka utgörs av trösklar och dämmen som kan vara hinder för fiskens vandring i ån.
Flera fiskvägar har byggts för att underlätta fiskens vandring.
Under den senaste 30-årsperioden har vattenkvalitén förbättrats betydligt, vilket har medfört gynnsammare förhållande för många fiskarter.
En art som tydligt har ökat i numerär är havsöringen.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Kävlingeåns-Löddeåns FVOF.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Id


Normalt

Sarv


Normalt

Sutare


Normalt

Björkna


Normalt

Ål


Sällsynt
 

Kävlingeåns-Löddeåns FVOF

Fiskerätten i de skånska åarna tillhör, med vissa undantag, jordbruksfastigheterna i socknarna längs ån. Att t.ex. upplåta fiske i ån kräver då att samtliga fiskerättsägare är eniga i detta. Likaså är det svårt för enskilda fiskerättsägare att genomföra fiskevårdande åtgärder i ån.

Eftersom Kävlingeån-Löddeån är ett känt och fiskrikt vattendrag är det också ett attraktivt fiskevatten för en ökande skara fritidsfiskare. Då det blev allt mer angeläget att skapa en gemensam förvaltning av fisket i ån, togs i mitten av 1980-talet, främst på initiativ av Kävlinge kommun, frågan upp om bildandet av ett fiskevårdsområde.

Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde bildades den 20 mars, 1990. Området utgörs av allt vatten i åns huvudfåra från mynningen till och med Lilla Harries sockengräns och alla fiskerättsägare inom området är medlemmar i föreningen.

Medlemmarna kallas till årlig fiskestämma där man bl.a. fattar beslut om fiskeregler, fiskevård och priser för fiskekort. Man utser även en styrelse som har till uppgift att sköta det löpande arbetet. Samtliga medlemmar har på så sätt överlåtit förvaltningen av fisket i området till föreningen.

I föreningens stadgar står bl.a. att fiske ska upplåtas åt allmänheten, vilket sker genom försäljning av fiskekort. Vidare är stadgat att all avkastning som denna försäljning inbringar skall användas till fiskevård, tillsyn eller andra åtgärder som gagnar fisket.

 

Organisationsnummer: 846004-9565

Kundnummer: 838, Område: 798.

Kontaktpersoner

Lennart Bengtsson
0703 - 74 80 80
  
  

Fiskeområden i närheten av Kävlingeåns-Löddeåns FVOF

Höje å
Saxån Braåns
Rönne å (Ljungbyhed)
Rönne å och Bäljane å (Klippan)
Klippans Sport- & Fiskevårdsförening Medlemskap

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.