Viskan Samfällighetsförening TVV

  Markägarföreningen TVÅ (Regler)

OBS! Nya regler 2018

Följande gäller from den 1 april 2018.

  1. Max fyra laxfiskar får avlivas för varje enskild sportfiskare under säsongen, med laxfiskar avses både lax och öring. Av dessa får max en laxfisk avlivas per dag och max två laxfiskar avlivas under perioden första april till och med sista juni. När kvoten är uppnådd får inget fiske ske oavsett redskap.
  2. Under perioden första augusti till och med sista september gäller följande: Allt fiske skall bedrivas med hullinglös enkelkrok. Hon-laxfiskar skall återutsättas. Om laxfisk som skall återutsättas under augusti och september inte kan återutsätta pga sådan skada att den inte anses överleva skall detta rapporteras till Fisketillsyningsman direkt vid vattnet.
  3. Registrering av fångst vid våra fångstplatser skall ske senast 24 timmar efter fångsttillfället. Detta gäller även Catch & Release.
  4. Utlekt fisk (Besa) skall alltid återutsättas.
  5. Barn/ungdom fiskar gratis upp till och med 15 år. 

 

Allmänna regler gällande alla fiskekort

ALLMÄNNA VILLKOR FISKEKORTET är personlig och skall för att gälla vara försett med innehavarens namn. Innehavaren skall vara beredd att legitimera sig. 

FISKE får endast ske på anvisat strandområde, inte från båt eller Kullagårdsbron.

FÖRFATTNINGAR och stadgar, såväl allmänna som för varje län förekommande, skall noga iakttas.

VARSAMHET med ELD i skog och mark skall iakttas och nedskräpning får inte förekomma.

FÅNGSTRAPPOTRERING skall rapporteras på rapporteringsställen vid Kullagård, Högaström och Åsbro. När detta saknas skall rapportering av fångst ske på iFiskes hemsida.

ÖVERTRÄDELSE av gällande bestämmelser medför att rätten till fiske omedelbart förverkas och med eventuell straffpåföljd. 

Lax och havsöring

ANTAL LAXFISKAR Kortet berättigar till fångst av max en (1) laxfisk per dag. Fram till sista juni får max två (2) laxfiskar fångas och totalt för säsongen får max fyra (4) laxfiskar fångas. När kvoten fyra (4) laxfiskar fångats får inget fiske ske oavsett redskap.

FISKE får endast utövas med sportfiskeredskap, spö för hand (1 st).

FISKET skall bedrivas såsom rörligt fiske och i zoner där så anvisas.

FISKESÄSONG är för närvarande 1 april till 30 september för lax och havsöring. Se vidare karta.

FREDNING under augusti och september månad gäller fiske med enkelkrok utan hulling samt att alla hon-laxfiskar skall återutsättas.

Gädda och annan vitfisk

MINIMIMÅTT Gädda över 80 cm och abborre över 45 cm skall alla återutsättas.

FISKE får endast utövas med sportfiskeredskap, spö för hand en (1 st).

FISKESÄSONG är för närvarande 1 Oktober till 31 Mars.

FISKET skall bedrivas på anvisad plats, Zon1 och från reningsverket, se vidare kartan. Allt fiske sker på den västra sidan.

OBS!! Fiskereglerna kan utan förvarning förändras under pågående säsong om sådan situation skulle uppstå.


2021-09-21 | https://www.ifiske.se/fiskekort-viskan-kullagard-asbro.htm?rules=173 | www.ifiske.se

Information om båtmotorer

 Generellt förbud mot användning av båtmotorer.
 Din varukorg är tom.