Trollhättan-Öresjö FVOF

 

Öresjö

  Västra Götalands län / Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg kommun.

Öresjö, belägen i kommunerna Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg, är en 1093 ha (ca 11km²) stor oligotrof sjö med ett största djup på 33 meter.

Trots att sjön ligger i ett försurningsdrabbat område är vattenkvaliten god med ett pH kring 7,0. Sjön är reglerad med en skillnad på 1m mellan dämnings- och sänkningsgräns. Öresjö ingår i Bäveåns avrinningsområde, vilket är ett skyddsområde för vattenförsörjningen av Uddevalla (Köperödssjöarnas vattenskyddsområde).

Sjöns östliga gren domineras av fritidsbebyggelse. Omgivningarna i övriga delar präglas främst av barrskog och klipp- och moränstränder. I sjöns centrala delar finns flera både större och mindre öar samt skär. Djupet har stor variation med allt från 20-30 m i de centrala delarna till grunda partier i småvikar framför allt i sydväst och norr.

Öresjö har ett stabilt bestånd av främst abborre och gädda. Vid provfiske år 2005 fångades 9 fiskarter och det konstaterades att reproduktionen var relativt god.

Fiske sker enklast från båt. Bortsett från området runt badplatserna i den östra delen så är övriga delar relativt svårtillgängliga för fiske från land.

Öresjö är unik med avseende på att en så stor sjö och så långt söderut, hyser ett bra bestånd av flodkräfta samt att sjön inte drabbats av kräftpest. Flodkräftan är sedan 2010 klassad som akut hotad i den nationella rödlistan för hotade djurarter. Länsstyrelsen har 2015-06-11 beslutat att Öresjö ska utgöra skyddsområde för flodkräfta.
Båtar
Med hänsyn till risken för spridning av kräftpest ska stor försiktighet iakttas innan båtar får sjösättas. Båtar, kanoter mm som använts i andra vatten de senaste två veckorna måste desinfekteras innan sjösättning. Eftersom sjön dessutom ingår i ett vattenskyddsområde gäller förbud mot tvåtaktsmotorer som inte uppfyller nya utsläppskrav.

Ramp för sjösättning finns i Munkeboviken vid sjöns östra gren.

Fiskekort kan köpas hos Coop Konsum Strömslund, Albertsvägen 77 Trollhättan eller Turistbyrån Drottningtorget Trollhättan

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Gärs


Vanlig

Braxen


Normalt

Nors


Normalt

Sutare


Normalt

Siklöja


Normalt

Sarv


Lite
 

Trollhättan-Öresjö FVOF

Trollhättan-Öresjö Fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i Öresjö och de två mindre sjöarna Stuvvikesjön och Gropsjön vid Öresjös sydvästra spets. Föreningen har ca 105 medlemmar.

Föreningen har tidigare gjort flera utplanteringar av röding, men ingen reproduktion har konstaterats. På senare tid har föreningens verksamhet främst inriktats på att skydda och utveckla sjöns bestånd av flodkräfta. Ett skötselområde för flodkräfta bildades under 2012 och 2015 beslutade Länsstyrelsen att Öresjö ska utgöra skyddsområde för flodkräfta.

Föreningens medlemmar och gäster får mot uppvisande av tilldelade fiskerättsbevis eller gästkort fiska med handredskap i hela sjön. Inom eget område får medlem fiska med nät samt fiska kräftor enligt de regler som fastställts på fiskestämma.

Organisationsnummer: 863000-3401

Kundnummer: 664, Område: 624.

Kontaktpersoner

0702 - 36 08 91  
  

Filer för nedladdning


oresjo_djupkarta.pdf

Fiskeområden i närheten av Trollhättan-Öresjö FVOF

Göta älvs Lilla Edet
Liperedssjöarna
Göta älv Trollhättan - Laxsträckan
Göta älv (SFK Laxen)
Lillesjön, Rotenässjön, Hålsjön

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.